แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


*** มีปัญหาเกี่ยวกับการซ้อม การรับพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการต่างๆ ฯลฯ ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา โทร.029091428
*** มีปัญหาเกี่ยวกับระบบแบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ โทร.029091432

ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.- 18 พ.ค. 2559 เท่านั้น
รายงานตัวบัณฑิต ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ (สนามบาสเกตบอล) ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พ.ค. 2559

*** บัณฑิตสามารถพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบได้ ต่อเมื่อบัณฑิตเข้าระบบและทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว

*** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ถูกต้องเมื่อใช้ Google Chrome


พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์