แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม

1  บัณฑิต Login เข้าใช้ระบบ

2  ตอบแบบสอบถาม ในแต่ละตอนที่ปรากฎบนหน้าเว็บ

3  บันทึกการตอบแบบสอบถาม

4  พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

5  กรณีบัณฑิตทำงานแล้ว ให้พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน เพื่อเข้าประเมินความคิดเห็นของหน่วยงานต่อบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์

6  บัณฑิตนำหลักฐานการชำระเงิน รายงานตัวที่กองพัฒนานักศึกษา ตามวันเวลาที่กำหนด


พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test