แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต

# คณะ บัณฑิตทั้งหมด(คน) รวม ตอบแบบสอบถามแล้ว(คน) รวม คิดเป็นร้อยละ รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ครุศาสตร์ 441 28 11 480 437 21 10 468 99.09 75.00 90.91 97.50
2 บัณฑิตวิทยาลัย 0 10 0 10 0 2 0 2 0.00 20.00 0.00 20.00
3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 482 0 0 482 466 0 0 466 96.68 0.00 0.00 96.68
4 วิทยาการจัดการ 754 0 0 754 729 0 0 729 96.68 0.00 0.00 96.68
5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 50 75 31 156 47 46 26 119 94.00 61.33 83.87 76.28
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 179 2 0 181 169 1 0 170 94.41 50.00 0.00 93.92
7 สาธารณสุขศาสตร์ 194 0 0 194 190 0 0 190 97.94 0.00 0.00 97.94
8 เทคโนโลยีการเกษตร 33 0 0 33 32 0 0 32 96.97 0.00 0.00 96.97
9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 143 0 0 143 133 0 0 133 93.01 0.00 0.00 93.01
รวม 2276 115 42 2433 2203 70 36 2309 96.79 60.87 85.71 94.90

พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test