แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


รายชื่อบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เมษายน 2561-มีนาคม 2562)


จำนวนข้อมูล 2076 รายการ
ที่ ระดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล สาขาวิชา คณะ วันที่จบการศึกษา วันเวลาที่ตอบสอบถาม
1 ปริญญาตรี 57181010101 นางสาวกรองจิตร ดีเทียร ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
2 ปริญญาตรี 57181010102 นางสาวกาญจนา ศรีเดช ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
3 ปริญญาตรี 57181010103 นายสุรเชษฐ์ จุลศรี ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
4 ปริญญาตรี 57181010104 นางสาวจุฑามาศ สุขเรือน ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
5 ปริญญาตรี 57181010105 นางสาวณัฐยา คำขาว ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
6 ปริญญาตรี 57181010106 นางสาวบุษกร ขวัญชัยโย ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
7 ปริญญาตรี 57181010107 นางสาวบุษบา พงษ์บุตร ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
8 ปริญญาตรี 57181010108 นายปฏิพัทน์ พันธ์ขาว ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
9 ปริญญาตรี 57181010112 นายประวัติ นวนแสง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
10 ปริญญาตรี 57181010113 นายปริญญา ฉะอ้อนศรี ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
11 ปริญญาตรี 57181010114 นางสาวปารมี พันธ์เพ็ชร ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
12 ปริญญาตรี 57181010115 นายพรเทพ สิทธิมโน ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
13 ปริญญาตรี 57181010116 นางสาวพัชรานันท์ วะราหะ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
14 ปริญญาตรี 57181010118 นางสาวพิมพ์พิดา ไชยชนะ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
15 ปริญญาตรี 57181010120 นางสาวพีระนุช ปิติญาณ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
16 ปริญญาตรี 57181010121 นางสาวเพชรไพลิน กองแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
17 ปริญญาตรี 57181010125 นางสาวเยาวลักษณ์ ปานเสียง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
18 ปริญญาตรี 57181010126 นางสาวเรณู สิงห์ดี ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
19 ปริญญาตรี 57181010127 นางสาวลัดดาวรรณ ทัศนุรักษ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
20 ปริญญาตรี 57181010129 นางสาววธูสิริ บัวสระ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
21 ปริญญาตรี 57181010130 นางสาววิมลมณี เย็นจิตต์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
22 ปริญญาตรี 57181010131 นางสาวศิวพร ปานเจริญ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
23 ปริญญาตรี 57181010132 นายศุภกฤษณ์ มาพะเนาว์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
24 ปริญญาตรี 57181010133 นายสิทธิพล สังทับ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
25 ปริญญาตรี 57181010134 นางสาวสุนิสา คุณเรือง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
26 ปริญญาตรี 57181010138 นางสาวอรรจญา โคสาดี ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
27 ปริญญาตรี 57181010139 นางสาวอาตีกะห์ มะหะหมัด ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
28 ปริญญาตรี 57181010141 นางสาวกนกวรรณ ปรีชา ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
29 ปริญญาตรี 57181010143 นางสาวธณัฏฐา ทองคำ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
30 ปริญญาตรี 57181010144 นางสาวปารณีย์ คล้ายมุข ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
31 ปริญญาตรี 57181010145 นางสาววรัญญา ทองสม ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
32 ปริญญาตรี 57181010146 นางสาวศรัญญา เฉยดิษฐ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
33 ปริญญาตรี 57181010147 นางสาวสิทธิวดี จุลพฤกษ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
34 ปริญญาตรี 57181010203 นางสาวธัญญา ผมหอม ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
35 ปริญญาตรี 57181010204 นายบัณฑิตย์ แตงอ่อน ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
36 ปริญญาตรี 57181010205 นางสาววันทนา บุตรอุดม ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
37 ปริญญาตรี 57181010206 นางสาวศุภมาศ อารีวงษ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
38 ปริญญาตรี 57181010207 นางสาวสุธิดา รัตนพันธ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
39 ปริญญาตรี 57181010209 นายอภิเชษฐ์ ศรีงามเมือง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
40 ปริญญาตรี 57181010210 นางสาวกัลย์สุดา นพพลับ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
41 ปริญญาตรี 57181010211 นางสาวจุไรรัตน์ เปี่ยมงาม ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
42 ปริญญาตรี 57181010212 นางสาวช่อผกา นาโสก ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
43 ปริญญาตรี 57181010213 นางสาวฐิตาพร คำเมือง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
44 ปริญญาตรี 57181010214 นางสาวณัฐพร จันทร ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
45 ปริญญาตรี 57181010218 นางสาวปีติชา กีรติมาก ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
46 ปริญญาตรี 57181010219 นางสาวมาริญา สีแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
47 ปริญญาตรี 57181010220 นางสาวศศิธร สุระเสน ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
48 ปริญญาตรี 57181010221 นางสาวศิรินันท์ เสียงพานิชย์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
49 ปริญญาตรี 57181010222 นางสาวศิริลักษณ์ นิ่มกลิ่น ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
50 ปริญญาตรี 57181010223 นายสิทธิชัย เจ๊ะมัด ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
51 ปริญญาตรี 57181010225 นายสุทิวัส อ่อนน้อม ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
52 ปริญญาตรี 57181010228 นางสาวอินธุอร โคตรพงษ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
53 ปริญญาตรี 57181010229 นางสาวอุษณีย์ สาระ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 14/03/2562
54 ปริญญาตรี 57181020101 นางสาวกมลชนก สุทธิประทีป ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
55 ปริญญาตรี 57181020102 นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์จักร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
56 ปริญญาตรี 57181020103 นางสาวกรณ์กมล สายกาล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
57 ปริญญาตรี 57181020104 นางสาวกรรณิการ์ สีจำปา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
58 ปริญญาตรี 57181020105 นายกษิดิศ พันแก่น ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
59 ปริญญาตรี 57181020106 นางสาวกัญญ์วรา ยุรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
60 ปริญญาตรี 57181020107 นางสาวกานต์รวี สารเสวก ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
61 ปริญญาตรี 57181020108 นางสาวกิติยา สินมาก ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
62 ปริญญาตรี 57181020109 นางสาวกีรติกานต์ แก้วคง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
63 ปริญญาตรี 57181020110 นางสาวใกล้รุ่ง มูลจันทร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
64 ปริญญาตรี 57181020111 นายเขมราฐ ศิลมูล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
65 ปริญญาตรี 57181020112 นายคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
66 ปริญญาตรี 57181020113 นางสาวจิรัชญา ศิริสอน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
67 ปริญญาตรี 57181020115 นางสาวชลิตา กิ่งรังกลาง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
68 ปริญญาตรี 57181020117 นางสาวติญาภรณ์ แร่นาค ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
69 ปริญญาตรี 57181020118 นางสาวณฐิกา เครือวงษา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
70 ปริญญาตรี 57181020119 นางสาวธวัลยา สุขมหาหลวง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
71 ปริญญาตรี 57181020120 นางสาวธัญวรัตน์ งามละมัย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
72 ปริญญาตรี 57181020122 นางสาวชนิสรา อุทโท ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
73 ปริญญาตรี 57181020125 นางสาวกมลกานต์ ศรีสุวรรณ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
74 ปริญญาตรี 57181020128 นางสาวปิยาภรณ์ สุขบัณฑิตย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
75 ปริญญาตรี 57181020130 นางสาวพรนิภา ทองคำ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
76 ปริญญาตรี 57181020131 นายจุฑาวัฒน์ เลิศมณี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
77 ปริญญาตรี 57181020132 นายเจนวิทย์ วงษ์สกุลไทย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
78 ปริญญาตรี 57181020201 นางสาวสุภาวิณี อ้อยขาว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
79 ปริญญาตรี 57181020203 นายภูมิพัฒน์ ประเสริฐศิลป์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
80 ปริญญาตรี 57181020204 นางสาวโยษิตา น้อยหวอย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
81 ปริญญาตรี 57181020205 นางสาวสกุลกาญจน์ ยอดบุรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
82 ปริญญาตรี 57181020207 นางสาววรัญญา ธาดาบุษบง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
83 ปริญญาตรี 57181020208 นางสาววรัญญา ภูเงิน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
84 ปริญญาตรี 57181020209 นางสาววิมลสิริ ศรีกงพาน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
85 ปริญญาตรี 57181020210 นางสาวศิริพร ขอนแก่น ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
86 ปริญญาตรี 57181020211 นายสิทธา คงศิลป์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
87 ปริญญาตรี 57181020212 นายวีรภัทร สิงวะราช ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
88 ปริญญาตรี 57181020213 นางสาวสุชานันท์ แก้วคำกอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
89 ปริญญาตรี 57181020214 นางสาววราวิณี เจิมขุนทด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
90 ปริญญาตรี 57181020215 นางสาวสุนิสา มิ่งสมร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
91 ปริญญาตรี 57181020216 นางสาวสุพิชญา งามยิ่ง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
92 ปริญญาตรี 57181020217 นางสาวสุภัทรา กมลเลิศ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
93 ปริญญาตรี 57181020218 นางสาวสุภัสตรา บุญเกิด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
94 ปริญญาตรี 57181020219 นางสาวเสาวลักษณ์ วัฒนปัญญานนท์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
95 ปริญญาตรี 57181020221 นางสาวอนุธิดา ปัญญา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
96 ปริญญาตรี 57181020222 นางสาวอัจฉรา สิงห์โต ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
97 ปริญญาตรี 57181020226 นางสาววิภาดา สัญจร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
98 ปริญญาตรี 57181020227 นางสาวสกาวเดือน กระแสสืบ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
99 ปริญญาตรี 57181020228 นางสาวสุดารัตน์ กุประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
100 ปริญญาตรี 57181020229 นางสาวอรอนงค์ ธนเกษมสุข ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
101 ปริญญาตรี 57181020230 นางสาวนฤมล ประเสริฐสังข์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
102 ปริญญาตรี 57181020231 นางสาวบงกชเพชร บุญนิยม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
103 ปริญญาตรี 57181020232 นางสาวพรนัชชา จอมไพรศรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 14/03/2562
104 ปริญญาตรี 57181300101 นางสาวชวิศา มณีรัตน์ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
105 ปริญญาตรี 57181300102 นางสาวฐิติมา มาเหล่านาจ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
106 ปริญญาตรี 57181300103 นางสาวณัฐริกา คำจันทร์ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
107 ปริญญาตรี 57181300105 นางสาวธิญาดา ทรงธนาภรณ์ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
108 ปริญญาตรี 57181300106 นางสาวธรรมปวัลย์ เกษมทะเล ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
109 ปริญญาตรี 57181300109 นางสาวพรนภา ครุฑษา ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
110 ปริญญาตรี 57181300110 นางสาวพิมพ์ใจ สุดพุ่ม ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
111 ปริญญาตรี 57181300113 นางสาวศิรดา พุฒตาลดง ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
112 ปริญญาตรี 57181300114 นางสาวสิราวรรณ สร้อยสน ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
113 ปริญญาตรี 57181300115 นางสาวสุทธิดา ณรงค์ศักดิ์ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
114 ปริญญาตรี 57181300118 นางสาวสุรีนุช มาระวัง ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
115 ปริญญาตรี 57181300120 นางสาวนภัสราวดี เจริญฤทธิ์ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
116 ปริญญาตรี 57181300121 นางสาวเกศรา ชาติพงษ์สุวรรณ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
117 ปริญญาตรี 57181300122 นางสาวเจนจิรา คำหงค์สา ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
118 ปริญญาตรี 57181300123 นางสาวนริศรา สุรวิทย์ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 14/03/2562
119 ปริญญาตรี 57181310101 นางสาวอัจฉริยา แว่นแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
120 ปริญญาตรี 57181310102 นางสาวอรอนงค์ ขันทะพล วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
121 ปริญญาตรี 57181310103 นางสาวสิริจันทรา ลุนชัยภา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
122 ปริญญาตรี 57181310104 นางสาวสุกัญญา ฉาบฉิมพลี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
123 ปริญญาตรี 57181310106 นายวินัย ใหญ่ยิ่ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
124 ปริญญาตรี 57181310108 นางสาวอมรรัตน์ โปร่งพรมมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
125 ปริญญาตรี 57181310109 นางสาวเจนจิรา พงษ์แตง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
126 ปริญญาตรี 57181310111 นางสาวสุดารัตน์ ทองคล้าย วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
127 ปริญญาตรี 57181320102 นายสุรินทร์ สุรามาตร์ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
128 ปริญญาตรี 57181320103 นางสาวณัฐธิดา ศรีแย้ม คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
129 ปริญญาตรี 57181320108 นายธีระพงษ์ ภูบุญลาภ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
130 ปริญญาตรี 57181320110 นางสาวธนัญญา อุบลบาล คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
131 ปริญญาตรี 57181320112 นางสาวพิริยาภรณ์ ประดับเพชร คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
132 ปริญญาตรี 57181320114 นางสาวเกจวิริญจ์ ขุนาพรม คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
133 ปริญญาตรี 57181320115 นายธนาวุฒิ โบวิเชียร คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 14/03/2562
134 ปริญญาตรี 56181400101 นางสาวกมลวรรณ สุนันตา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 09/04/2561
135 ปริญญาตรี 57181400101 นางสาวกนกรัตน์ ประทุมวงค์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
136 ปริญญาตรี 57181400102 นางสาวกนกวรรณ พูลศรี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
137 ปริญญาตรี 57181400103 นายประยูร ผิวรักษา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
138 ปริญญาตรี 57181400104 นายไกรวุฒิ ภิรมย์ชม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
139 ปริญญาตรี 57181400105 นางสาวขวัญใจ โฉมจังหรีด คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
140 ปริญญาตรี 57181400106 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขสอาด คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
141 ปริญญาตรี 57181400107 นางสาวจิรานุช แก้วนรา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
142 ปริญญาตรี 57181400108 นางสาวจุฑามาศ ไชยสลี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
143 ปริญญาตรี 57181400109 นางสาวจุฑามาศ พานเพ็ชร คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
144 ปริญญาตรี 57181400110 นางสาวชลลดา วิยาสิงห์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
145 ปริญญาตรี 57181400113 นายณฐกรณ์ รัตนวัน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
146 ปริญญาตรี 57181400114 นางสาวทรรศนีย์ ซิกว้าง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
147 ปริญญาตรี 57181400115 นางสาวทวิตา ผุดผาด คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
148 ปริญญาตรี 57181400116 นางสาวนันทพร งีสันเทียะ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
149 ปริญญาตรี 57181400117 นางสาวทักษพร ปลุกใจ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
150 ปริญญาตรี 57181400118 นางสาวนัฐพร เสมียนสิงห์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
151 ปริญญาตรี 57181400119 นางสาวดลนภา พ่วงรักษา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
152 ปริญญาตรี 57181400120 นางสาวชุติกาญจน์ ไวเชิงค้า คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
153 ปริญญาตรี 57181400121 นางสาวปภัสสร ป้องขวาเลา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
154 ปริญญาตรี 57181400122 นางสาวปภาพินท์ ชวนโพธิ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
155 ปริญญาตรี 57181400123 นางสาวปวีณา ยะธาตุ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
156 ปริญญาตรี 57181400124 นางสาวชณิกาญจน์ แก้วชื่น คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
157 ปริญญาตรี 57181400125 นางสาวคมขวัญ นันติชัย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
158 ปริญญาตรี 57181400126 นางสาวปาริชาติ ศาสตร์อำนวย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
159 ปริญญาตรี 57181400128 นางสาวพิชญ์จิรา สายสวาท คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
160 ปริญญาตรี 57181400131 นางสาวก้านตอง พิพิธกุล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
161 ปริญญาตรี 57181400133 นางสาวชุดาคร เขื่อนเพชร คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
162 ปริญญาตรี 57181400134 นางสาวพฤติธาดา มีสกุล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
163 ปริญญาตรี 57181400135 นางสาวสุพัตรา ตาท้าว คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
164 ปริญญาตรี 57181400201 นางสาวเพชรชลิดา มะลิลา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
165 ปริญญาตรี 57181400202 นางสาวอริสรา ผลชู คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
166 ปริญญาตรี 57181400203 นางสาวสุพรรษา ศรีสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
167 ปริญญาตรี 57181400205 นางสาวมาณีรัตน์ เมฆฉาย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
168 ปริญญาตรี 57181400206 นายรัชนาท แท่นนอก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
169 ปริญญาตรี 57181400208 นายลัญชกร โสภากุล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
170 ปริญญาตรี 57181400209 นางสาววรรณวิมล มั่งมี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
171 ปริญญาตรี 57181400210 นายศุภเมธี ศรีเข็ม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
172 ปริญญาตรี 57181400211 นางสาวศศิวิมล กันทะวงค์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
173 ปริญญาตรี 57181400214 นางสาวสุชาดา เพ็งแจ่ม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
174 ปริญญาตรี 57181400215 นายสุภชัย สุราลัย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
175 ปริญญาตรี 57181400218 นายอธิคม อรุณวรณ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
176 ปริญญาตรี 57181400219 นายอนุชิต ดาลัย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
177 ปริญญาตรี 57181400220 นายอภิเชษฐ ดีมาก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
178 ปริญญาตรี 57181400221 นางสาวอรจิรา แสงแก้ว คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
179 ปริญญาตรี 57181400222 นางสาวอรุณี เพชรเลิศ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
180 ปริญญาตรี 57181400224 นางสาวศันสนีย์ สุสมบูรณ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
181 ปริญญาตรี 57181400226 นางสาวพัชรินทร์ หมายสิน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
182 ปริญญาตรี 57181400228 นางสาวภัทริยา พูลทรัพย์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
183 ปริญญาตรี 57181400230 นายฤทธิเกียรติ์ มั่งมูล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
184 ปริญญาตรี 57181400231 นางสาวลลิดา กรึ่มกลางดอน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
185 ปริญญาตรี 57181400232 นางสาวลักขณา มาตรา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
186 ปริญญาตรี 57181400233 นายวรดร ทำคาม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/03/2562
187 ปริญญาตรี 55181450413 นางสาวนภาพร เหล็กดี วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ 14/01/2562
188 ปริญญาตรี 57181480103 นายกิตติพร มุงบัง เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
189 ปริญญาตรี 57181480104 นางสาวขนิษฐา สังข์สีแก้ว เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
190 ปริญญาตรี 57181480105 นางสาวจินดารัตน์ คงเหนียง เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
191 ปริญญาตรี 57181480107 นายชนสรณ์ ช่วยรอด เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
192 ปริญญาตรี 57181480108 นายชาญชัย วิทยาชัยเกียรติ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
193 ปริญญาตรี 57181480109 นางสาวณัฐชยา บัวพนัส เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
194 ปริญญาตรี 57181480110 นายณัฐนัย อ่อนศรี เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
195 ปริญญาตรี 57181480111 นางสาวธันญาภรณ์ พลหล้า เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
196 ปริญญาตรี 57181480113 นางสาวนุชบา ทองคต เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
197 ปริญญาตรี 57181480117 นางสาวปภัสสร ภูมินา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
198 ปริญญาตรี 57181480118 นางสาวพรพิมล จันทาทอง เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
199 ปริญญาตรี 57181480119 นางสาวพัชรวลัย ภูวเลิศธนะศักดิ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
200 ปริญญาตรี 57181480120 นายพิทักษ์ ศูนยะราช เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
201 ปริญญาตรี 57181480121 นางสาวเพ็ญพรม ทมกระโทก เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
202 ปริญญาตรี 57181480122 นางสาวมณีรัตน์ แก่นทอง เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
203 ปริญญาตรี 57181480123 นางสาวรสริน จีบดำ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
204 ปริญญาตรี 57181480125 นางสาววารุณี หนูจันทร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
205 ปริญญาตรี 57181480126 นางสาวศศิวิมล ไกรสำโรง เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
206 ปริญญาตรี 57181480129 นางสาวเสาวลักษณ์ ล้วนฤทธิ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
207 ปริญญาตรี 57181480131 นางสาวเจนณิสา สะตะ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
208 ปริญญาตรี 57181480132 นางสาวธิตินันท์ ไม่เศร้า เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
209 ปริญญาตรี 57181480133 นางสาวพีรยา ปาคำสี เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
210 ปริญญาตรี 57181480135 นางสาววันทนา บุญกล้า เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
211 ปริญญาตรี 57181480136 นายวิทยา ดีแป้น เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
212 ปริญญาตรี 57181480137 นางสาวสุภัทรา นระกรรณ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
213 ปริญญาตรี 57181480201 นางสาวจิรายา แจ้งวิถี เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
214 ปริญญาตรี 57181480202 นางสาวพรรณกานต์ รอดสิน เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
215 ปริญญาตรี 57181480203 นางสาวพรรณี ราษฎร์เจริญ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
216 ปริญญาตรี 57181480205 นางสาวมยุรี เพชรแก้วหนู เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
217 ปริญญาตรี 57181480206 นางสาววรัญญา ผดุงศิลป์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
218 ปริญญาตรี 57181480207 นางสาววิไลวรรณ เลื่อนแก้ว เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
219 ปริญญาตรี 57181480210 นางสาวอารยา แทนคำ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
220 ปริญญาตรี 57181480211 นางสาวจิตรลดา ทองเนียม เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
221 ปริญญาตรี 57181480212 นายปิยวัฒน์ กุลชาติ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
222 ปริญญาตรี 57181480213 นางสาวรังสิยา นามแก้ว เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
223 ปริญญาตรี 56123600207 นางสาวณัฐพร ป้อมสาหร่าย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 08/11/2561
224 ปริญญาตรี 56123600209 นางสาวดวงกมล แสนสระ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 08/11/2561
225 ปริญญาตรี 56123600229 นางสาวเรวดี แสนคำภา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
226 ปริญญาตรี 57181490101 สิบเอกหญิงกนกวรรณ สายดำ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
227 ปริญญาตรี 57181490102 นางสาวกฤษศิรา ฤทธิมนตรี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
228 ปริญญาตรี 57181490103 นางสาวกาละเกศ กำไลเงิน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
229 ปริญญาตรี 57181490104 นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
230 ปริญญาตรี 57181490105 นางสาวจิราพร จันทร์ทอง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
231 ปริญญาตรี 57181490106 นางสาวจีรวรรณ บุญเบ้า ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
232 ปริญญาตรี 57181490107 นางสาววรัญญา เมฆฉาย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
233 ปริญญาตรี 57181490109 นางสาวเจนจิรา อาดำ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
234 ปริญญาตรี 57181490110 นางสาวชมพูนุช ตันสิงห์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
235 ปริญญาตรี 57181490111 นางสาวชลธิชา พุทธจักร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
236 ปริญญาตรี 57181490112 นางสาวชลิตา คงศิริ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
237 ปริญญาตรี 57181490116 นางสาวธารนันท์ สุขสมโภชน์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
238 ปริญญาตรี 57181490117 นางสาวธารินี เกษตรกิจการ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
239 ปริญญาตรี 57181490118 นางสาวนนธิชา ผิวอ่อนดี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
240 ปริญญาตรี 57181490119 นางสาวนราวดี ศิริรักวงษา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
241 ปริญญาตรี 57181490120 นางสาวนันทยา คนหลัก ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
242 ปริญญาตรี 57181490121 นางสาวนันทิยา ทรงธรรม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
243 ปริญญาตรี 57181490122 นางสาววารุณี นวนขาว ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
244 ปริญญาตรี 57181490125 นางสาวพนิดา กล่อมมิตร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
245 ปริญญาตรี 57181490126 นางสาวอารียา เกษมสุข ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
246 ปริญญาตรี 57181490127 นางสาวพรสวรรค์ สุขทวี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
247 ปริญญาตรี 57181490128 นางสาวพัชรภรณ์ รอดเพชร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
248 ปริญญาตรี 57181490130 นางสาวพิชชาพร วงษามาตย์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
249 ปริญญาตรี 57181490131 นางสาวจิราภรณ์ บุญเที่ยง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
250 ปริญญาตรี 57181490135 นางสาวธิดารัตน์ สิงห์สอน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
251 ปริญญาตรี 57181490136 นางสาวนัฐยา มาจุ้ย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
252 ปริญญาตรี 57181490202 นางสาวเพ็ญนภา อารีวงษ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
253 ปริญญาตรี 57181490203 นางสาวภัทรสุดา หวังใจ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
254 ปริญญาตรี 57181490204 นางสาวภัทราพร เรืองชม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
255 ปริญญาตรี 57181490205 นางสาวภานุมาศ นินทะราช ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
256 ปริญญาตรี 57181490207 นางสาวหนูดี ไชยตาเเสง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
257 ปริญญาตรี 57181490208 นางสาวลลิตา สอนจีน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
258 ปริญญาตรี 57181490209 นางสาวสุรีวัลย์ สิมชาติ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
259 ปริญญาตรี 57181490210 นางสาวนันท์นภัส ปุราตาเน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
260 ปริญญาตรี 57181490211 นางสาวศรัณย์ธร เพชรสีม่วง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
261 ปริญญาตรี 57181490212 นางสาวสุปราณี ชาติงาม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
262 ปริญญาตรี 57181490213 นายสิรวิชญ์ พุ่มจำปา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
263 ปริญญาตรี 57181490214 นางสาวสิริรัตน์ ชำนาญพงษ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
264 ปริญญาตรี 57181490216 นางสาวสุภาพร คำไทย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
265 ปริญญาตรี 57181490218 นางสาวสุภาวิตา บุดดาเวียง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
266 ปริญญาตรี 57181490219 นางสาวสุรีพร สว่างอารมณ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
267 ปริญญาตรี 57181490220 นายอนุชา เขียวลาย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
268 ปริญญาตรี 57181490221 นางสาวนิภาพร พลเยี่ยม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
269 ปริญญาตรี 57181490223 นางสาวประภัสสร กุลวิมล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
270 ปริญญาตรี 57181490227 นางสาวมุกดาวัลย์ จิตรติภิญโญ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
271 ปริญญาตรี 57181490228 นายวัฒนา พรหมวงศา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
272 ปริญญาตรี 57181490229 นายศราวุธ บัวนพ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
273 ปริญญาตรี 57181490231 นางสาวสัตตบุษย์ พงษ์ต้น ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
274 ปริญญาตรี 57181490233 นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์ดี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 14/03/2562
275 ปริญญาตรี 52181860126 นางสาวดุษฎี มะโนดุลย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 13/12/2561
276 ปริญญาตรี 54181860103 นางสาวจิตรตราพร จำเนียรกิจ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 13/02/2562
277 ปริญญาตรี 54181860419 นางสาวพิมลพร ใจน้อม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
278 ปริญญาตรี 55181860338 นางสาวกันต์กมล โพธิ์ราม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
279 ปริญญาตรี 56123560114 นางสาวชลาลัย แก้วทรัพย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
280 ปริญญาตรี 56181860122 นางสาวพลอยลภัส อรัญภูมิ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
281 ปริญญาตรี 56181860302 นางสาวพนิดา หารโงน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
282 ปริญญาตรี 57181860101 นางสาวกมลชนก หอยแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
283 ปริญญาตรี 57181860102 นางสาวสุภาภรณ์ ทองคำน้อย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
284 ปริญญาตรี 57181860103 นายกัณธมาศ อ่อนเสมอ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
285 ปริญญาตรี 57181860104 นางสาวเกษราภรณ์ นิลกล่ำ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
286 ปริญญาตรี 57181860105 นางสาวขวัญฤดี โอพันธ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
287 ปริญญาตรี 57181860106 นางสาวจารุวรรณ คล้ายคลึง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
288 ปริญญาตรี 57181860107 นางสาวอนัญญา รอดฤทธิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
289 ปริญญาตรี 57181860108 นางสาวจิราพัชร พิสงาม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
290 ปริญญาตรี 57181860110 นางสาวเฉลิมศรี ทองโสภา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
291 ปริญญาตรี 57181860111 นางสาวชลธิชา บรรณสาร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
292 ปริญญาตรี 57181860112 นางสาวฐิตินันท์ กาศเกษม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
293 ปริญญาตรี 57181860113 นางสาวณภัทอัญ เกตุบรรเทิง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
294 ปริญญาตรี 57181860114 นางสาวณัฐกานต์ แทนขุนทด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
295 ปริญญาตรี 57181860115 นางสาวณัฐธิดา พวงเพ็ชร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
296 ปริญญาตรี 57181860116 นางสาวณัฐสุดา ชุบศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
297 ปริญญาตรี 57181860117 นางสาวธนวรรณ ทองโห้ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
298 ปริญญาตรี 57181860118 นางสาวธนาภรณ์ ฉัตรเมือง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
299 ปริญญาตรี 57181860119 นางสาวชุติพัฒน์ เอกเจริญ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
300 ปริญญาตรี 57181860120 นางสาวธิดารัตน์ กรมทำมา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
301 ปริญญาตรี 57181860121 นายธีรวัฒน์ พรมศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
302 ปริญญาตรี 57181860122 นางสาวนันนิกา บุญตา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
303 ปริญญาตรี 57181860123 นางสาวพัชรี หล่าจันดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
304 ปริญญาตรี 57181860124 นางสาวนุชรี แผนสุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
305 ปริญญาตรี 57181860125 นางสาวปณิสรา ปวงสุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
306 ปริญญาตรี 57181860126 นางสาวปภัสสร บุญแน่น การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
307 ปริญญาตรี 57181860129 นางสาวปูริดา ปัตตาโพ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
308 ปริญญาตรี 57181860130 นางสาวผกาวัลย์ พุ่มมูล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
309 ปริญญาตรี 57181860201 นางสาวพรนภา สุนา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
310 ปริญญาตรี 57181860202 นางสาวพรนัชชา เขียวสอาด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
311 ปริญญาตรี 57181860203 นางสาวพัชรินทร์ มะโนบาล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
312 ปริญญาตรี 57181860204 นางสาวภัทรีวัลย์ โหมสันเทียะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
313 ปริญญาตรี 57181860206 นางสาวภิญญาพัชญ์ กิจสมสาตร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
314 ปริญญาตรี 57181860207 นางสาววาสนา สาคร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
315 ปริญญาตรี 57181860208 นางสาวระพีพร สุดชาติ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
316 ปริญญาตรี 57181860212 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทะศิลป์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
317 ปริญญาตรี 57181860214 นางสาววรรณนิศา หงษ์ภักดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
318 ปริญญาตรี 57181860215 นางสาววรรณศิริ เพียรพี่ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
319 ปริญญาตรี 57181860216 นางสาววรรณิศา วงค์ไชย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
320 ปริญญาตรี 57181860217 นางสาววันธกาญ ทิพย์ประทุม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
321 ปริญญาตรี 57181860218 นางสาววิทิดา สาเสี่ยน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
322 ปริญญาตรี 57181860219 นางสาววิภาดา ผลจิตร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
323 ปริญญาตรี 57181860220 นางสาวศรีสุดา ชากลาง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
324 ปริญญาตรี 57181860221 นางสาวศศิพร บุรุษชาติ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
325 ปริญญาตรี 57181860223 นางสาวศิริรัตน์ ชาติเพียร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
326 ปริญญาตรี 57181860224 นางสาวสุดารัตน์ เฮืองศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
327 ปริญญาตรี 57181860225 นางสาวสุรีฉาย แจะไธสง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
328 ปริญญาตรี 57181860227 นางสาวอภิชญาพร โยทัยหาญ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
329 ปริญญาตรี 57181860228 นางสาวอภิรดี จันทรา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
330 ปริญญาตรี 57181860229 นางสาวอรวรรณ รอซีดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
331 ปริญญาตรี 57181860230 นางสาวอังคนา ชินโคตร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
332 ปริญญาตรี 57181860231 นางสาวอัมภาพันธุ์ พุ่มเกษม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
333 ปริญญาตรี 57181860232 นางสาวเอธยา กลิ่นคำหอม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
334 ปริญญาตรี 57181860233 นางสาวเอื้อมพร ห้องทองแดง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 14/03/2562
335 ปริญญาเอก 54B74650105 นายสันวิช แก้วมี การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 17/08/2561
336 ปริญญาเอก 54B74650108 นางสาวณัฐชยา แก้วคง การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 18/07/2561
337 ปริญญาเอก 54B74650115 นางสาวกมลรัตน์ ทองสว่าง การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 17/08/2561
338 ปริญญาเอก 54B74650121 นางสาวจันทิมา บุญอนันต์วงศ์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 17/08/2561
339 ปริญญาเอก 54G74650106 นางสาวนฤมล เจริญพรสกุล การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 21/12/2561
340 ปริญญาโท 55B54650103 นางสาวกีรติกรณ์ รักษาดี การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 08/06/2561
341 ปริญญาโท 55B54650107 นางสาวชุติมณฑณ์ ไทยทอง การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 08/06/2561
342 ปริญญาโท 55B54650112 นางนิภาพร สุขเศรษฐ์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 08/06/2561
343 ปริญญาโท 55B54650114 นางสาวประพัสศร ตรีวีร์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 20/04/2561
344 ปริญญาโท 55B54650117 นางรุ่งนภา นิรงบุตร การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 08/06/2561
345 ปริญญาเอก 55B74650102 นายจูม ลาย การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 21/12/2561
346 ปริญญาเอก 55B74650103 นางจรัสศรี ฮะฮวด การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 21/12/2561
347 ปริญญาเอก 55B74650108 นางสาววิไลรัตน์ จันธิมา การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 21/12/2561
348 ปริญญาโท 56B54650103 นางสาวทัดดาว รัตนชาติ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 16/11/2561
349 ปริญญาเอก 54B74680101 นางสาวจรุณรักษ์ ยี่ภู่ หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 18/07/2561
350 ปริญญาโท 55B54680201 นางสาวกนกวลัย สำเร็จผล หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 20/04/2561
351 ปริญญาโท 56B54680101 นางสาวชนนิกานต์ กองแก้ว หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 18/07/2561
352 ปริญญาโท 57B54680204 นางกาญจนา การสมทรัพย์ หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 20/04/2561
353 ปริญญาโท 58B54680104 นางรจนา ต่อน้อง หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 18/05/2561
354 ปริญญาตรี 57124660201 นางสาวกมลรัตน์ มณฑาลพ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
355 ปริญญาตรี 57124660202 นางสาวอรวรรณ แก้วน้ำเย็น สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
356 ปริญญาตรี 57124660203 นางสาวจารุวรรรณ อมรรักษ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
357 ปริญญาตรี 57124660204 นางสาวณัฐริกา อินทวงศ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
358 ปริญญาตรี 57124660212 นางสาวเมวิกา มหาเอี่ยม สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
359 ปริญญาตรี 57124660213 นายชีรวิทย์ อานันท์สกุลชัย สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
360 ปริญญาตรี 57124660214 นางสาวชุติมน แฝงพงษ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
361 ปริญญาตรี 57124660217 นางสาวสุธารัตน์ แสงเดือน สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
362 ปริญญาตรี 57124660218 นางสาวทิพย์สุดา มูลเหล็ก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
363 ปริญญาตรี 57124660219 นางสาวมนทกานต์ ขอพร สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
364 ปริญญาตรี 57124660223 นางสาวรูฮานี เพชรเบ็ญวาฮับ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
365 ปริญญาตรี 56120100106 นางสาวอมรรัตน์ มั่นคง ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
366 ปริญญาตรี 56122830137 นางสาวปัทมา ภูฮง ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
367 ปริญญาตรี 57120100102 นางสาวจิรชยา สุขไพบูลย์ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
368 ปริญญาตรี 57120100104 นางสาวชิดชนก อยู่ยงสินธุ์ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
369 ปริญญาตรี 57120100105 นางสาวณัฐพร เติมเพชร ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
370 ปริญญาตรี 57120100106 นายวรรษพล แก่นเพ็ชร ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/12/2561
371 ปริญญาตรี 57120100110 นางสาวศศิพร กัญญาสาย ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
372 ปริญญาตรี 57120100112 นางสาวสุดารัตน์ หิงวัน ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
373 ปริญญาตรี 57120100115 นางสาวฐิติมา ศรีภูเก็ต ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
374 ปริญญาตรี 57121210101 นายภัสสัญ สินธุศร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
375 ปริญญาตรี 57121210102 นางสาวฑิณัฐดากรณ์ คำวัดไทร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
376 ปริญญาตรี 57121210105 นายจิราวุฒิ นวมกระจ่าง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
377 ปริญญาตรี 57121210106 นางสาวณัฐธิดา จิตต์สวัสดิ์ไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
378 ปริญญาตรี 57121210109 นางสาวไพลิน อุทุมพิรัตน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
379 ปริญญาตรี 57121210110 นางสาวประภัสสร วงศ์จันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
380 ปริญญาตรี 57121210111 นางสาววลัยพร เหมราช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
381 ปริญญาตรี 57121210112 นางสาวเจนจิรา ศูนย์กลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
382 ปริญญาตรี 57121210113 นางสาววิลาวัลย์ บุญลอด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
383 ปริญญาตรี 57121210116 นางสาวชัดณภา ศิลปรัศมี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
384 ปริญญาตรี 57121210117 นางสาวยศวดี เขียวคล้าย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
385 ปริญญาตรี 57121210118 นางสาวเหมิง อิ๋ง สือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
386 ปริญญาตรี 54123000122 นายอภิเดช โพธิ์งาม ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/03/2562
387 ปริญญาตรี 57123000102 นายอาณาเขต ปัญญามี ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
388 ปริญญาตรี 57123000105 นายปัญจพล รุ่งรัศมี ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
389 ปริญญาตรี 57123000106 นายวชิระ พันธ์ศรี ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
390 ปริญญาตรี 57123000107 นายสวรรค์ อาจดี ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
391 ปริญญาตรี 57123000108 นายสุระพัฒน์ แซ่แต้ ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/12/2561
392 ปริญญาตรี 57123000114 นายภานุศักดิ์ หมั่นการ ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
393 ปริญญาตรี 57123000115 นายภูมิภวา จันทร์ปัญญา ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
394 ปริญญาตรี 57123000124 นายสุภร เจริญดี ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
395 ปริญญาตรี 55123020134 นางสาวสุภัสสรา ข่อยแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
396 ปริญญาตรี 56123020103 นางสาวเจนจิรา เผื่อนแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
397 ปริญญาตรี 57123020102 นางสาววนิดา หมื่นพรมมา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
398 ปริญญาตรี 57123020103 นางสาวสิริยาภรณ์ ตรีแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
399 ปริญญาตรี 57123020104 นางสาวอุภาพร กันการ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
400 ปริญญาตรี 57123020110 นางสาวรัตนา มุ่งมี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
401 ปริญญาตรี 57123020115 นางสาวประภากร พบพิมาย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
402 ปริญญาตรี 57123020116 นางสาวนาตาชา วังยูโซ๊บ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
403 ปริญญาตรี 57123020118 นางสาวน้ำฝน เป็นมงคล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
404 ปริญญาตรี 57123020119 นางสาวชุติมา ดอกไม้จีน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
405 ปริญญาตรี 57123020120 นางสาวปรีญารัตน์ ปั้นสง่า ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
406 ปริญญาตรี 57123020122 นางสาวอรทัย รางเวียงคำ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
407 ปริญญาตรี 57123020124 นายเทอดศักดิ์ บุญอินทร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
408 ปริญญาตรี 57123020126 นางสาวเดือนเพ็ญ สุขันธ์ธี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
409 ปริญญาตรี 57123020127 นางสาวณัฐกฤตา คำมี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
410 ปริญญาตรี 57123020128 นายณภัทร จันทร์เกษ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
411 ปริญญาตรี 57123020131 นางสาวลู่ หาน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
412 ปริญญาตรี 57123070101 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณสุนทร การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
413 ปริญญาตรี 57123070103 นางสาวกรกนก มาสาลี การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
414 ปริญญาตรี 57123070105 นางสาวกาญจนา กันมาลัย การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
415 ปริญญาตรี 57123070106 นายกฤตกร สำลี การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
416 ปริญญาตรี 57123070109 นายกิตติศักดิ์ ม่วงทอง การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
417 ปริญญาตรี 57123070113 นางสาวจิราวรรณ เพ็ชชะ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
418 ปริญญาตรี 57123070115 นางสาวนิดา นะขะบุตร การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
419 ปริญญาตรี 57123070122 นางสาวบุณฑริก วงษ์เสน การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
420 ปริญญาตรี 57123070126 นางสาวพรนภา อรรคนิมาตย์ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
421 ปริญญาตรี 57123070130 นางสาวพิชชาพร หน่วยจันทึก การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
422 ปริญญาตรี 57123070131 นายพิษณุ เพียนยุธ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
423 ปริญญาตรี 57123070133 นายอนุวัฒน์ เจริญรอด การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
424 ปริญญาตรี 57123070138 นางสาวพรพิมล สุขเวทกิจ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
425 ปริญญาตรี 57123070139 นางสาวอัรรอบีเตาะห์ มากเลาะเลย์ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
426 ปริญญาตรี 57123070140 นางสาวพราวนภัส ศรีวะรมย์ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
427 ปริญญาตรี 57123070201 นายพิสิษฐพันธุ์ ศรีสังวาลย์ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
428 ปริญญาตรี 57123070202 นางสาวสุภาพร เจริญดี การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
429 ปริญญาตรี 57123070206 นายวรุฒิ แซ่เฮง การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
430 ปริญญาตรี 57123070209 นางสาวศิริขวัญ ศิริบุรี การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
431 ปริญญาตรี 57123070214 นางสาวรัตน์ติยา สนทอง การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
432 ปริญญาตรี 57123070215 นายแสงชัย ธรรมซุย การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
433 ปริญญาตรี 57123070222 นายภาคภูมิ คำภีลานนท์ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
434 ปริญญาตรี 57123070226 นางสาวปิลันธา แข็งบุญ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
435 ปริญญาตรี 57123070227 นางสาวพรพิพัฒน์ เจริญบุญ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
436 ปริญญาตรี 57123070228 นายยศนันท์ รุ่งมา การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
437 ปริญญาตรี 57123070229 นางสาวระพีพรรณ แสงวิเชียร การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
438 ปริญญาตรี 57123070234 นายสิทธิโชค วิหคน้อย การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/03/2562
439 ปริญญาตรี 57123070236 นางสาวสุมลรักษ์ ม่วงงาม การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
440 ปริญญาตรี 57123070238 นายอนุพงษ์ สุริยะ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
441 ปริญญาตรี 54123330426 นางสาวบุณยนุช วรอุไร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
442 ปริญญาตรี 55123330213 นายนพดล พรมเสน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
443 ปริญญาตรี 55123330539 นายเอกวิทย์ นามศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
444 ปริญญาตรี 55223330331 นายเหนือฟ้า ราชรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
445 ปริญญาตรี 56123330205 นายมงคล แสดงคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
446 ปริญญาตรี 56123330260 นายธนวัฒน์ เคหะดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
447 ปริญญาตรี 56123330263 นายธนากร แก้วแดง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
448 ปริญญาตรี 56123330335 นางสาวรัตนากร แก่นเพ็ชร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
449 ปริญญาตรี 56123330417 นายกัมพลชนะ รุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
450 ปริญญาตรี 56123330419 นายธดิศร รินชัย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
451 ปริญญาตรี 56123330521 นายณัฐวุฒิ ทรงกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/05/2561
452 ปริญญาตรี 56123330543 นายพิพัฒน์ ปิ่นแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/11/2561
453 ปริญญาตรี 56222420208 นายรัฐพล เพียรธัญกรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
454 ปริญญาตรี 56223330312 นายชลิต ทวีปะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/04/2561
455 ปริญญาตรี 56223330325 นางสาวปาริชาติ โชติกาญจนมณี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/04/2561
456 ปริญญาตรี 56223330326 นายพรชัย มุงคุณคำซาว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
457 ปริญญาตรี 56223330402 นายภาคิน สาลีผล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/04/2561
458 ปริญญาตรี 56223330408 นางสาววริศรา เตชาบุญญทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
459 ปริญญาตรี 56223330411 นางสาวสมเจตนา ทับทิม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/04/2561
460 ปริญญาตรี 56223330412 นางสมใจ แสงเงินอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/04/2561
461 ปริญญาตรี 56223330415 นางสาวสารีนา มะเดะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/04/2561
462 ปริญญาตรี 56223330419 นายอภิวัฒน์ แสงสุทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/04/2561
463 ปริญญาตรี 56223330421 นางสาวอุบลรัตน์ ดาดวง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
464 ปริญญาตรี 56223330423 จ่าสิบเอกสุนทร อิทธิ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/04/2561
465 ปริญญาตรี 56223580113 สิบตำรวจตรีประณต แกมขุนทด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
466 ปริญญาตรี 56223580114 สิบตำรวจตรีภนัสชัย เย็นเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
467 ปริญญาตรี 56223580117 ร้อยตำรวจตรีสุนทร คำหินกอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
468 ปริญญาตรี 56223580118 นายอโณทัย โสภณพิริยะวรกุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
469 ปริญญาตรี 57123330101 นายสิทธิ เนตรอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
470 ปริญญาตรี 57123330102 นางสาวเพ็ญระพี คงชนะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
471 ปริญญาตรี 57123330104 นายกิตติศักดิ์ มะกรูดอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
472 ปริญญาตรี 57123330105 นางสาวกุลจิรา ทองประยูร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
473 ปริญญาตรี 57123330106 นางสาวคณิตา พรมประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
474 ปริญญาตรี 57123330109 นางสาวชลธิชา กิจสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
475 ปริญญาตรี 57123330111 นายวุฒิชัย พอกพูน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
476 ปริญญาตรี 57123330112 นายโชคชัย บุญคูณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
477 ปริญญาตรี 57123330114 นายณรงค์ฤทธิ์ สุขปรุง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
478 ปริญญาตรี 57123330117 นายวัชรกร พูนเพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
479 ปริญญาตรี 57123330118 นายจักรพงศ์ ขาวสอาด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
480 ปริญญาตรี 57123330119 นายทศพร อุทัยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
481 ปริญญาตรี 57123330122 นายนพพล บุญยัง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
482 ปริญญาตรี 57123330123 นางสาวนัชชา อำสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/11/2561
483 ปริญญาตรี 57123330125 นางสาวนุศรา พริพล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
484 ปริญญาตรี 57123330127 นายปราการ กันบัวลา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
485 ปริญญาตรี 57123330133 นางสาวพรวิไล เนียมแสงทอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
486 ปริญญาตรี 57123330134 นางสาวพลอยไพลิน ขาวหอมกลิ่น รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
487 ปริญญาตรี 57123330136 นายพิเชษฐ์ สนใจยิ่ง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
488 ปริญญาตรี 57123330138 นางสาวพิศมัย พรหมดวง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
489 ปริญญาตรี 57123330142 นางสาวภัทณีย์ นาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
490 ปริญญาตรี 57123330144 นางสาวภัทราวดี แก้วกลั่น รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
491 ปริญญาตรี 57123330146 นางสาววาสนา จัตุชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
492 ปริญญาตรี 57123330148 นางสาวสิริพร แก่นจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
493 ปริญญาตรี 57123330150 นางสาวสุภาพร รื่นนาม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
494 ปริญญาตรี 57123330155 นายอรรถชัย พั่วโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
495 ปริญญาตรี 57123330201 นางสาวกมลทิพย์ ปิ่นมณี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
496 ปริญญาตรี 57123330203 นางสาวกาญจนา พงษ์มิ่ง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
497 ปริญญาตรี 57123330205 นางสาวฤทัยมาศ เหล่าพิลัย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
498 ปริญญาตรี 57123330206 นายกิตติพงษ์ ทาจู รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
499 ปริญญาตรี 57123330207 นายกิตติศักดิ์ สีลิด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
500 ปริญญาตรี 57123330211 นางสาวภณิดา สุระพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
501 ปริญญาตรี 57123330212 นางสาวขวัญฤดี ฮวดหุ่น รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
502 ปริญญาตรี 57123330213 นางสาวแพรวพรรณ พวงงาม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
503 ปริญญาตรี 57123330214 นางสาวจิตรา ธรรมลังกา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
504 ปริญญาตรี 57123330216 นางสาวจิราพัชร เพ็งประไพ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
505 ปริญญาตรี 57123330217 นางสาวจีรนันท์ วังยาว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
506 ปริญญาตรี 57123330218 นายจีรศักดิ์ ยี่ภู่ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
507 ปริญญาตรี 57123330220 นายชนะชน ภาคสินธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/03/2562
508 ปริญญาตรี 57123330221 นางสาวชมัยพร วงษ์เดือน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
509 ปริญญาตรี 57123330222 นายณัฐทวิช ภาคภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
510 ปริญญาตรี 57123330224 นายณัฐวุฒิ อุ่นทรพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
511 ปริญญาตรี 57123330225 นางสาวณัฐศิมา กลิ่นหอม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
512 ปริญญาตรี 57123330228 นายตะวัน บัวจะมะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
513 ปริญญาตรี 57123330229 นายพรภัทร ไพสิฐวิทยางกูร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
514 ปริญญาตรี 57123330231 นายแทน ใส้กระโทก รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
515 ปริญญาตรี 57123330232 นางสาวพรเพ็ญ งามสอาด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
516 ปริญญาตรี 57123330238 นางสาวนิสาชล นัยศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
517 ปริญญาตรี 57123330242 นายปรัชญา สนธิญาติ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
518 ปริญญาตรี 57123330243 นายปริญญา ก๋งฉิน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/03/2562
519 ปริญญาตรี 57123330244 นางสาวปวันรัตน์ ตุ้ยสาร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
520 ปริญญาตรี 57123330302 นางสาวพีรยา ศุภพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
521 ปริญญาตรี 57123330303 นางสาวพงพนา แก่นทองหล่อ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
522 ปริญญาตรี 57123330304 นายพจน์จินดา ห่มเช้า รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
523 ปริญญาตรี 57123330305 นายอภิยุทธ พุฒซ้อน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
524 ปริญญาตรี 57123330307 นายพฤทธิ์ พันธ์วิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
525 ปริญญาตรี 57123330308 นางสาวพันธิชา พวงปรึก รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
526 ปริญญาตรี 57123330309 นางสาวพิศมัย บุญเลี้ยง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
527 ปริญญาตรี 57123330310 นายพิสุทธิ์ กล่อมเกลี้ยง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
528 ปริญญาตรี 57123330311 นายพีรยุทธ ดีสว่าง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
529 ปริญญาตรี 57123330312 นายพีระพล เจริญศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
530 ปริญญาตรี 57123330313 นางสาวแพรพลอย พุทธาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/11/2561
531 ปริญญาตรี 57123330314 นายอนุชา บรรเลงรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
532 ปริญญาตรี 57123330316 นายภีรศักดิ์ ทาเครือ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
533 ปริญญาตรี 57123330318 นายสิรวิชญ์ วิริยะปัญญากร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
534 ปริญญาตรี 57123330319 นางสาวรัตติญา หงษ์โต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
535 ปริญญาตรี 57123330320 นางสาวรัตนากร สิมมาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
536 ปริญญาตรี 57123330321 นางสาวเมรินทร์ กุประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
537 ปริญญาตรี 57123330322 นางสาววนิดา สุกทัน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
538 ปริญญาตรี 57123330323 นายพูลศักดิ์ ขาวมั่นคง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
539 ปริญญาตรี 57123330325 นายวราเทพ ศรีสมัย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
540 ปริญญาตรี 57123330328 นายวิทยา ขอดทอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
541 ปริญญาตรี 57123330329 นางสาววิภาวัส ดลราศรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
542 ปริญญาตรี 57123330330 นางสาววิไลภรณ์ บัญชา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
543 ปริญญาตรี 57123330331 นายวีรชัย สุรทัตโชค รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
544 ปริญญาตรี 57123330332 นางสาวแววพลอย รุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
545 ปริญญาตรี 57123330333 นางสาวศิรินญา สายแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
546 ปริญญาตรี 57123330335 นายศุภชัย วงษ์ระวีวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
547 ปริญญาตรี 57123330336 นายศุภโชค เหินจันทึก รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
548 ปริญญาตรี 57123330337 นายสมชัย บุญลา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
549 ปริญญาตรี 57123330341 นายสาโรจน์ กลิ่นคำหอม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
550 ปริญญาตรี 57123330342 นางสาวสิทธิณี การกระสัง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
551 ปริญญาตรี 57123330402 นายปริญญา ประกอบมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
552 ปริญญาตรี 57123330403 นางสาวสุกัญญา สดศรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
553 ปริญญาตรี 57123330404 นางสาวสุขศิริ วงษ์เปี่ยม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
554 ปริญญาตรี 57123330405 นางสาวสุชาดา ทรงกิจวิศวการ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
555 ปริญญาตรี 57123330406 นางสาวสุนันทา ขำกล่ำ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
556 ปริญญาตรี 57123330407 นางสาวสุวารี นัยศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
557 ปริญญาตรี 57123330408 นายปรัชญา ทัพบุรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
558 ปริญญาตรี 57123330409 นางสาวอภิวรรณ รักชัง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
559 ปริญญาตรี 57123330410 นายอภิสิทธิ์ ยินยอม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
560 ปริญญาตรี 57123330413 นางสาวอัญชลี คณะราษฎร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
561 ปริญญาตรี 57123330414 นางสาวอัญชลี พูลสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
562 ปริญญาตรี 57123330415 นายอัษฎางค์วุธ คลังสมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
563 ปริญญาตรี 57123330416 นายอาทิตย์ เรืองโรจน์แข รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
564 ปริญญาตรี 57123330417 นายโอภาส ชุมศรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
565 ปริญญาตรี 57123330419 นางสาวกานต์ชุดา ภูปราง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
566 ปริญญาตรี 57123330420 นางสาวกาหลง พูลใจ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
567 ปริญญาตรี 57123330422 นายจตุพร สมสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
568 ปริญญาตรี 57123330424 นางสาวชุติมา จันดี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
569 ปริญญาตรี 57123330425 นางสาวญาณกร อังกีรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
570 ปริญญาตรี 57123330426 นางสาวณัฐปวี กลิ่นหอม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
571 ปริญญาตรี 57123330427 นายณัฐพงษ์ วงค์เครือ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
572 ปริญญาตรี 57123330429 นางสาวทิติยา สว่างวงษ์ไว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
573 ปริญญาตรี 57123330430 นายนพดล พลอยมุข รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/11/2561
574 ปริญญาตรี 57123330434 นางสาวกนกพร พลขันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
575 ปริญญาตรี 57123330435 นางสาวเบญจมาศ ชัยสุริวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
576 ปริญญาตรี 57123330438 นางสาวปรียานุช ดวงศรีแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
577 ปริญญาตรี 57123330439 นายปิยราช อาจสามารถ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
578 ปริญญาตรี 57123330503 นายกฤษณะ ทูคำมี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
579 ปริญญาตรี 57123330504 นางสาวกานติมา ทองพุ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
580 ปริญญาตรี 57123330505 นางสาวกิติกานต์ บำรุงทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
581 ปริญญาตรี 57123330509 นางสาวจิราพร แสนรัก รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
582 ปริญญาตรี 57123330510 นางสาวจิราวรรณ ผ่องศรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
583 ปริญญาตรี 57123330513 นายนฤเบศร์ พลอยสีขำ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
584 ปริญญาตรี 57123330514 นางสาวประภาพรรณ ม่วงขาว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
585 ปริญญาตรี 57123330515 นายปัฐวิกรณ์ กองแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
586 ปริญญาตรี 57123330516 นายพนม รอดห้อย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
587 ปริญญาตรี 57123330517 นายพนาวัฒน์ ซ้อนพิมพ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
588 ปริญญาตรี 57123330518 นายพรชัย เขียวชอุ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
589 ปริญญาตรี 57123330521 นายภัทรดนัย ฉลองบุญ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
590 ปริญญาตรี 57123330522 นางสาวมุกดามาศ ประทานกุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
591 ปริญญาตรี 57123330523 นายยิ่งยศ หมัดนุรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
592 ปริญญาตรี 57123330526 นางสาววชิราภรณ์ ธรรมวุทา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
593 ปริญญาตรี 57123330527 นางสาววราพร เอี่ยมสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
594 ปริญญาตรี 57123330529 นางสาววิไลวรรณ บำรุงศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
595 ปริญญาตรี 57123330532 นางสาวสุภิญญา คำยศ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
596 ปริญญาตรี 57123330536 นางสาวอิงฟ้า สิงห์น้อย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
597 ปริญญาตรี 57123330537 นางสาววิภาพร บุญชู รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
598 ปริญญาตรี 57123330538 นางสาวศศิวิมล เครืออินตา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
599 ปริญญาตรี 57123330539 นางสาวอารยา บุญรอต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
600 ปริญญาตรี 57123650114 นายสมศักดิ์ ศรีฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
601 ปริญญาตรี 57223330101 นายวีรวัตร จันทร์ดี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
602 ปริญญาตรี 57223330107 นายภาณุพงศ์ เลิศฤทธิ์สมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
603 ปริญญาตรี 57223330112 นางสาวชนินาถ นิลสดใส รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
604 ปริญญาตรี 57223330119 นายธนเดช เขตร์กรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
605 ปริญญาตรี 57223330122 นายชัยยศ วรแสน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
606 ปริญญาตรี 57223330123 นางสาววรรณิสา แก้วเกิด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
607 ปริญญาตรี 57223330124 นางสาววิชญามณ ชูจิตร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
608 ปริญญาตรี 57223330126 นางสาวจุฑามาศ กิมจี๊พันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
609 ปริญญาตรี 57223330127 นางสาวปรียากมล แขกซอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
610 ปริญญาตรี 57223330128 นายณัฐพล วิลาโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
611 ปริญญาตรี 57223330129 นายเจนวิทย์ ศรีเทพ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
612 ปริญญาตรี 57223330131 นางสาวธันยชนก คล้ายฉ่ำ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
613 ปริญญาตรี 57223330203 นายเนติธร เตยอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
614 ปริญญาตรี 57223330204 นายยอดรัก เรือนปิ่นแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
615 ปริญญาตรี 57223330205 นางสาวศุภรินทร์ รัตนากรวัฒนะสิริ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
616 ปริญญาตรี 57223330206 สิบเอกธีระศักดิ์ ศักดิ์นุภาพ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
617 ปริญญาตรี 57223330207 นางสาววราภรณ์ สอ้อนกลาง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
618 ปริญญาตรี 57223330208 นางสาวบุญญารัตน์ เกิดพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
619 ปริญญาตรี 57223330211 นางสาวธนาภา สังข์อ่ำ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
620 ปริญญาตรี 57223330212 นางสาววิมล สิงห์สุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
621 ปริญญาตรี 57223330213 นางสาวนวพร ไกรอาบ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
622 ปริญญาตรี 57223330214 นายนันทวุฒิ สุทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
623 ปริญญาตรี 57223330215 นายไพรัช แสงวิเชียร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
624 ปริญญาตรี 57223330216 นางสาวอารียา ปิตตาละตัง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
625 ปริญญาตรี 57223330218 นางสาวสุภาพร เอี่ยมประชา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
626 ปริญญาตรี 57223330219 นางสาวณวดี เสนาะคำ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
627 ปริญญาตรี 57223330221 นายวราธร ปทุมยา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
628 ปริญญาตรี 57223330225 นางสาวกมลชนก สาครแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
629 ปริญญาตรี 57223330227 นายวรุฒ จิตรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
630 ปริญญาตรี 57223330229 นายวรากร นาคอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
631 ปริญญาตรี 57223330230 นางสาวน้ำทิพย์ แก่นจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
632 ปริญญาตรี 57223330233 จ่าอากาศโทณัฏฐชัย มีอาษา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/03/2562
633 ปริญญาตรี 57223330234 จ่าอากาศเอกฐาปนิก ต่ายวัลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
634 ปริญญาตรี 57223330235 นางสาววรรทณา บุดสามาลี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
635 ปริญญาตรี 57223330236 นางภัชภิชา เทศขวัญ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
636 ปริญญาตรี 57223330240 นางสาวศศิธร คุ้มโนนคร้อ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
637 ปริญญาตรี 57223330242 จ่าสิบโทชัชธนากฤษ แก้วผกา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
638 ปริญญาตรี 57223330246 นางสาวเกษฎา คำข่อง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
639 ปริญญาตรี 57223330247 นายเฉลิมชัย อภิบาล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
640 ปริญญาตรี 57223330248 นางสาวศิริกานดา น้อยนาจารย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
641 ปริญญาตรี 57223330249 นางสาวจันทร์ญา ชาธงชัย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
642 ปริญญาตรี 57223330254 นายศุภชัย ณรางกูล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
643 ปริญญาตรี 57223330255 นางสาวจุฑามาศ เกิดเมฆ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
644 ปริญญาตรี 58523330101 นางสมจินต์ ปิ่นแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
645 ปริญญาตรี 58523330109 นายสมพร โคษา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
646 ปริญญาตรี 58523330112 นายหัสธไชย เคลือบคลาย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/03/2562
647 ปริญญาตรี 58523330113 นายสายยันต์ ลำเทียร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
648 ปริญญาตรี 54123530112 นายพรชัย วงษ์สว่าง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
649 ปริญญาตรี 56123530155 นายอนุชา ลาบุญ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
650 ปริญญาตรี 56123530211 นายนิอัครอม แวหามะ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
651 ปริญญาตรี 57123070135 นายณัฐกมล ซื่อขิ่ง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
652 ปริญญาตรี 57123530105 นางสาวจิราพรรณ อุบลวัตร จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
653 ปริญญาตรี 57123530106 นางสาวธนัฎฐา เลิศเสรีพัฒนกุล จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
654 ปริญญาตรี 57123530108 นายชวนากร ยศสันเทียะ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
655 ปริญญาตรี 57123530109 นายพงศธร รัตนมงคลกุล จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
656 ปริญญาตรี 57123530110 นายปัญญา แสงกล้า จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
657 ปริญญาตรี 57123530111 นางสาวพรพิพา สุดหา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
658 ปริญญาตรี 57123530112 นายพรหมพิริยะ สินธพาหะกุล จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
659 ปริญญาตรี 57123530113 นายพงศกร เพิ่มเติม จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
660 ปริญญาตรี 57123530115 นางสาวภัทรภร ลันวงษาธนกิต จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
661 ปริญญาตรี 57123530118 นางสาวศิณีนาถ ล้อมจันทึก จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
662 ปริญญาตรี 57123530120 นางสาวสุรีย์รัตน์ นาคะจะ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
663 ปริญญาตรี 57123530122 นายอภิพัฒนพงษ์ ม่วงประกาย จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
664 ปริญญาตรี 57123530124 นางสาวอรพรรณ นันตนะ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
665 ปริญญาตรี 57123530125 นายพงศธร ครองบุญ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
666 ปริญญาตรี 57123530127 นางสาวมณีรัตน์ แก้วตา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
667 ปริญญาตรี 57123530128 นายยุทธนา แป้นเปีย จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
668 ปริญญาตรี 57123530129 นายรัฐอารัญ พันทา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
669 ปริญญาตรี 57123530131 นางสาวกชกร สดสายญาติ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
670 ปริญญาตรี 57123530132 นางสาวกัญญาพัชร ผาลา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
671 ปริญญาตรี 57123530134 นางสาวชัญญานุช ฉิมกูล จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
672 ปริญญาตรี 57123530136 นางสาวธาริณี พฤกษ์พงศ์สุข จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
673 ปริญญาตรี 57123530137 นางสาวนิตยา ชะรากลาง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
674 ปริญญาตรี 57123530139 นายพัฒพงษ์ สุคะสวัสดิ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
675 ปริญญาตรี 57123530140 นางสาวภาวิณี กมลกลาง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
676 ปริญญาตรี 57123530141 นางสาวสายน้ำผึ้ง ประสพโชค จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
677 ปริญญาตรี 57123530142 นางสาวสุพรรณี กึ่งกาศ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
678 ปริญญาตรี 57123530204 นางสาวอัจฉราพรรณ นันทขันธ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
679 ปริญญาตรี 57123530205 นางสาวทูลวดี วราสินธุ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
680 ปริญญาตรี 57123530207 นางสาวธัญรัตน์ โฝงสูงเนิน จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
681 ปริญญาตรี 57123530208 นายวีรกรณ์ จำปาทอง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
682 ปริญญาตรี 57123530209 นายสราวุธ แถวโสภา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
683 ปริญญาตรี 57123530210 นายอธิบดี มิ่งขวัญ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
684 ปริญญาตรี 57123530211 นางสาวอารีรักษ์ การะเกต จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
685 ปริญญาตรี 57123530213 นางสาวพัชรินทร์ เดชพล จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
686 ปริญญาตรี 57123530216 นางสาวสใบทิพย์ ฟูบุญมา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
687 ปริญญาตรี 57123530217 นางสาวหทัยรัตน์ พฤษพันธ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
688 ปริญญาตรี 57123530219 นายสุริยา ป้อมวิสาน จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
689 ปริญญาตรี 57123530220 นายภัทรกร ชื่นอารมย์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
690 ปริญญาตรี 57123530224 นางสาวกนกพร มั่นคง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
691 ปริญญาตรี 57123530225 นางสาวขนิษฐา รำไพวงษ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
692 ปริญญาตรี 57123530226 นายเจษฏา ภคะธนสมบัติ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
693 ปริญญาตรี 57123530227 นางสาวชนิการ์ บางศรี จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
694 ปริญญาตรี 57123530228 นางสาวบงกชพร ชอบธรรม จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
695 ปริญญาตรี 57123530229 นางสาวปานชนก กลิ่นมณี จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
696 ปริญญาตรี 57123530230 นางสาวภาพิมล สุทธิ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
697 ปริญญาตรี 57123530231 นางสาวฤทัยรัตน์ ลออยิ่งกมล จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
698 ปริญญาตรี 57123530232 นางสาวสายพิณ มีเจตนา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
699 ปริญญาตรี 57123530301 นางสาวกนกวรรณ ภาคีศักดิ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
700 ปริญญาตรี 57123530302 นางสาวจุฑามาศ ศรทอง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
701 ปริญญาตรี 57123530305 นางสาวปาลิตา ปทุมทอง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
702 ปริญญาตรี 57123530307 นายรัชชานนท์ ปุรินันท์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
703 ปริญญาตรี 57123530308 นางสาวรินลดา ศรีวิลัย จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
704 ปริญญาตรี 57123530310 นางสาวนงลักษณ์ พรมรัตตนะ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
705 ปริญญาตรี 57123530312 นายอริย์ธัช ศรีมุข จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
706 ปริญญาตรี 57123530313 นางสาวฟารีดา แสงเกล็ด จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
707 ปริญญาตรี 57123530315 นางสาวพิจิตรา เทพวงษ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
708 ปริญญาตรี 57123530316 นายศราวุธ นำวิวัฒน์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
709 ปริญญาตรี 57123530317 นางสาวเกศรินทร์ สังวาลเพ็ชร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
710 ปริญญาตรี 57123530318 นายพีรธัช ปานพนม จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
711 ปริญญาตรี 57123530321 นางสาวกุลธิดา เพ็ชรรัตน์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
712 ปริญญาตรี 57123530323 นายจตุรภัทร มีกลิ่น จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
713 ปริญญาตรี 57123530325 นายณัฐพล พูลพุฒ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
714 ปริญญาตรี 57123530326 นางสาวณัฐสุดา บัวมาตย์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
715 ปริญญาตรี 57123530328 นางสาวธาริณี ขาวสอาด จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
716 ปริญญาตรี 57123530330 นางสาวระพีพัฒน์ ปิจจะวงค์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
717 ปริญญาตรี 57123530332 นางสาวสุธิดา ไมตรีมิตร จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
718 ปริญญาตรี 57125000113 นางสาวสิราวรรณ บุตรน้ำเพ็ชร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
719 ปริญญาตรี 56222600106 นายธนากร ชีกว้าง ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
720 ปริญญาตรี 57123560101 นางสาวอรอนงค์ พวงมะณี ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
721 ปริญญาตรี 57123560102 นางสาวกุลธิดา ธานี ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
722 ปริญญาตรี 57123560104 นายนำโชค สุขรัชชู ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
723 ปริญญาตรี 57123560105 นางสาวรัตนา คล้ายหงษ์ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
724 ปริญญาตรี 57123560108 นางสาวนิรชา นาคแก้ว ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
725 ปริญญาตรี 57123560109 นางสาวปวีณา นาเฮือง ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
726 ปริญญาตรี 57123560111 นางสาวพัณณิตา ปัททุม ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
727 ปริญญาตรี 57123560113 นางสาวจุฑามาศ สุขร่าง ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
728 ปริญญาตรี 57123560114 นางสาวณชพัฒน์ คำชัย ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
729 ปริญญาตรี 57123560115 นางสาวดวงพร เกตุแก้ว ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
730 ปริญญาตรี 57123560118 นางสาวปัทมา เรือนศรี ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
731 ปริญญาตรี 57123560120 นางสาวธิดาพร หนูไพล ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
732 ปริญญาตรี 57123560124 นางสาวจุฑามาศ คัมภิรานนท์ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
733 ปริญญาตรี 57123560125 นางสาวชลิตา นามวงค์ษา ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
734 ปริญญาตรี 57123560126 นางสาวณัชชา ศรีด้วง ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
735 ปริญญาตรี 57123560128 นางสาวธัญจิรา ดอกกลิ่น ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/01/2562
736 ปริญญาตรี 57123560129 นางสาวธัญวรัตน์ วีระวิทยากรณ์ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
737 ปริญญาตรี 57123560130 นายนนทวัฒน์ โชติสวัสดิ์ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
738 ปริญญาตรี 57123560131 นางสาวนฤมล ฤทธิดี ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
739 ปริญญาตรี 57123560132 นางสาวนฤมล สารบุตร ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
740 ปริญญาตรี 57123560133 นางสาวน้ำอบ เทพนา ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
741 ปริญญาตรี 57123560136 นางสาวลักขณา วงศ์เขียว ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
742 ปริญญาตรี 57123560137 นางสาววชิรา แก้วสาย ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
743 ปริญญาตรี 57123560140 นางสาวสุดาพร จันทวอน ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
744 ปริญญาตรี 57123560145 นางสาวสุภาวดี เจริญรักษ์ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
745 ปริญญาตรี 57123560146 นางสาวหนึ่งฤดี พูลสวัสดิ์ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
746 ปริญญาตรี 57123560147 นางสาวอรษา กลั่นศิริ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/08/2561
747 ปริญญาตรี 56223580101 นางสาวกมลทิพย์ พาลึก นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
748 ปริญญาตรี 56223580102 สิบตำรวจตรีกิตติวุฒิ ประจงค์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
749 ปริญญาตรี 56223580112 สิบตำรวจตรีนันทชัย ศันสยะวิชัย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
750 ปริญญาตรี 57123580103 นายชาติชาย เสมอเหมือน นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
751 ปริญญาตรี 57123580105 นางสาวนิชฐา สร้อยสุริวงษ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
752 ปริญญาตรี 57123580106 นางสาวจุฑามาศ สิมาพันธ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
753 ปริญญาตรี 57123580125 นางสาวแพรพลอย พะนะลาภ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
754 ปริญญาตรี 57123580130 นางสาวรัตนาภรณ์ โถสำฤทธิ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
755 ปริญญาตรี 57123580204 นายสิทธิศักดิ์ ผะอบเหล็ก นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
756 ปริญญาตรี 57123580205 นางสาววิภารัตน์ ศิลาแดง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
757 ปริญญาตรี 57123580211 นายคณคมน์ คงสุข นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
758 ปริญญาตรี 57123580213 นางสาวนันทิยา ก้อนทอง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
759 ปริญญาตรี 57123580215 นางสาวเนตรชนก แก่นไธสง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
760 ปริญญาตรี 57123580216 นางสาวบุญฑิกา ขาวสนิท นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
761 ปริญญาตรี 57123580217 นางสาวบุญยรักษ์ รินทร นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
762 ปริญญาตรี 57123580231 นายสมพรเทพ เหรียญทอง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
763 ปริญญาตรี 57123580234 นางสาวนุสบา มืดทัพทัย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/10/2561
764 ปริญญาตรี 57123580237 นายจิรายุทธ เรือนแก้ว นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
765 ปริญญาตรี 55123590105 นายธีระศักดิ์ มหาชัย สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
766 ปริญญาตรี 57123590106 นางสาวปาลิดา อโรคา สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
767 ปริญญาตรี 57123590107 นางสาวพนิดา แก้วเขียว สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
768 ปริญญาตรี 57123590108 นางสาวพัชรินทร์ ชิตรัตน์ สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
769 ปริญญาตรี 57123590111 นางสาววิภาดา พันประเสริฐ สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
770 ปริญญาตรี 57123590117 นางสาวอัจฉรา ถือความตรง สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
771 ปริญญาตรี 57123590122 นางสาวจุฑามาศ สุกใส สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
772 ปริญญาตรี 57123590124 นายเจษฎากร ก้อนแก้ว สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
773 ปริญญาตรี 57123590126 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ วงษ์ตา สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
774 ปริญญาตรี 56124660132 นายคมกริช จิระมานิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/07/2561
775 ปริญญาตรี 57124660103 นางสาวณัฐชยา ตั้นสกุล สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
776 ปริญญาตรี 57124660104 นายอิทธิกร นิ่มนวล สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
777 ปริญญาตรี 57124660105 นายคงณัฐ ประเสริฐพงศ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
778 ปริญญาตรี 57124660106 นางสาวพรรณราย สุขกำเหนิด สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
779 ปริญญาตรี 57124660109 นางสาวมณฑกานต์ ทองชาติ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
780 ปริญญาตรี 57124660110 นางสาวรุ้งตะวัน ทองพันชั่ง สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
781 ปริญญาตรี 57124660111 นางสาววนิดา ปานพิมพ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
782 ปริญญาตรี 57124660112 นางสาววราพร สวัสดิทัศน์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
783 ปริญญาตรี 57124660113 นางสาววาสนา จันสุนทร สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
784 ปริญญาตรี 57124660114 นางสาววิไลลักษณ์ ผลถาวรสุข สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
785 ปริญญาตรี 57124660116 นางสาวอรอนงค์ เยาวเรศ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
786 ปริญญาตรี 57124660117 นางสาวศิริพร พุ่มรุ่งเรือง สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/09/2561
787 ปริญญาตรี 57124660118 นายอรรถพล มั่นประสิทธิ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
788 ปริญญาตรี 57124660120 นายสุรชัย สโมสร สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
789 ปริญญาตรี 57124660122 นางสาวจีรภา โคตพรม สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
790 ปริญญาตรี 57124660124 นางสาวทัศพร เจิมจันทร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
791 ปริญญาตรี 57124660125 นายธีรพงษ์ กิติดุก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
792 ปริญญาตรี 57124660126 นางสาวสุมินตรา อ่อนศรี สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
793 ปริญญาตรี 57124660129 นางสาวภัทรานันท์ พรแพงจันทร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
794 ปริญญาตรี 57124660130 นางสาวปริยฉัตร ขาวหมื่นไว สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
795 ปริญญาตรี 57124660131 นางสาวนิสากร หนูเทศ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/06/2561
796 ปริญญาตรี 57124660133 นางสาวไอลดา สวนอนันต์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
797 ปริญญาตรี 57124660134 นางสาวจุฑามณี ปัญญาสมบัติ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/06/2561
798 ปริญญาตรี 57124660137 นางสาวภัทรานิษฐ์ โตส้ม สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13/02/2562
799 ปริญญาตรี 54123150112 นางสาวทิพวรรณ อบกลิ่น นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
800 ปริญญาตรี 54123150113 นางสาวธนิษา ครุตรารักษ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
801 ปริญญาตรี 54123150211 นายธราเทพ อดุลพันธ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 12/10/2561
802 ปริญญาตรี 56123150131 นางสาวเมศิตา เมืองจินดา นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
803 ปริญญาตรี 56123150318 นายทศพร อ้อมแก้ว นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
804 ปริญญาตรี 56123150321 นายธนากร คชเวก นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
805 ปริญญาตรี 56123150412 นายมนัสพงศ์ กุลสยุมพร นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
806 ปริญญาตรี 56123150433 นายสิทธิพล เสงี่ยมพิทักษ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
807 ปริญญาตรี 56123150437 นางสาวสุมิตรา ทิพกัน นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
808 ปริญญาตรี 57123150103 นางสาวพัชราภรณ์ ซื่อสัตย์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
809 ปริญญาตรี 57123150125 นางสาวนภัสวรรณ น้อยราษฎร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
810 ปริญญาตรี 57123150201 นางสาวคณิตา ชนะพงษ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
811 ปริญญาตรี 57123150202 นายจตุพงศ์ การบุญ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
812 ปริญญาตรี 57123150207 นายพิสิฐ การะนันท์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
813 ปริญญาตรี 57123150208 นางสาวภรณ์ชนกน์ ช้อนทอง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
814 ปริญญาตรี 57123150209 นางสาวยุพารัตน์ แถวปัตถา นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
815 ปริญญาตรี 57123150210 นางสาวศิลาณี ฟูตางาม นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
816 ปริญญาตรี 57123150212 นางสาวสุพัตรา สร้อยศิริ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
817 ปริญญาตรี 57123150213 นางสาวชนิดา จันทร์แก้ว นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
818 ปริญญาตรี 57123150214 นางสาวอมิตา เพียรธรรม นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
819 ปริญญาตรี 57123150216 นางสาวอรัญญา อาดำ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
820 ปริญญาตรี 57123150217 นางสาวอารียา อินทรมณี นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
821 ปริญญาตรี 57123150218 นายชญาภา ดาราทิพย์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
822 ปริญญาตรี 57123150220 นางสาวกมลพรรณ ขันทะสอน นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
823 ปริญญาตรี 57123150221 นางสาวกมลวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
824 ปริญญาตรี 57123150223 นายกิตตินันท์ ไชยโกษฐ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
825 ปริญญาตรี 57123150228 นายนเรนทร์ ศรีสงษ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
826 ปริญญาตรี 57123150233 นางสาวผณิลดา ปู่นะ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
827 ปริญญาตรี 57123150234 นายพณากร เชื้อโต นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
828 ปริญญาตรี 57123150235 นางสาวพัชรินทร์ หนุนหนองถ้ำ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
829 ปริญญาตรี 57123150237 นายภูริช นิติสาโรภาส นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
830 ปริญญาตรี 57123150238 นางสาวรัญชนา แก้วโคกหวาย นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
831 ปริญญาตรี 57123150239 นายธนกฤต สุทธิรัตน์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
832 ปริญญาตรี 57123150241 นายวศิน เสถียรุจิกานนท์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
833 ปริญญาตรี 57123150243 นายวีรยุทธ ฉิมสุนทร นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
834 ปริญญาตรี 57123150301 นางสาวจันทร์นิภาวรรณ เดชประแดง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
835 ปริญญาตรี 57123150302 นางสาวอรุณกมล ศิริพิน นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 13/02/2562
836 ปริญญาตรี 57123150305 นางสาวศศธร บัวสิงห์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
837 ปริญญาตรี 57123150306 นายธนพล ชูทัณธ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
838 ปริญญาตรี 57123150309 นางสาววชิราวดี ประเสริฐศิลป์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
839 ปริญญาตรี 57123150311 นายเมธาวุฒิ สีขำ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
840 ปริญญาตรี 57123150312 นายอรัญ ภู่เงิน นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
841 ปริญญาตรี 57123150313 นางสาวกรรวี สุ่มประเสริฐ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
842 ปริญญาตรี 57123150316 นางสาวณัฐริยา น้ำเพชร นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
843 ปริญญาตรี 57123150318 นางสาวณิชกมล สังมะนะ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
844 ปริญญาตรี 57123150319 นายธนกฤต อาจมาก นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
845 ปริญญาตรี 57123150320 นางสาวนพรัตน์ สว่างญาติ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
846 ปริญญาตรี 57123150323 นายปรัชญา จำเนียรลาภ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
847 ปริญญาตรี 57123150401 นายอิทธิ หามนตรี นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
848 ปริญญาตรี 57123150404 นายชานนท์ รักธรรม นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
849 ปริญญาตรี 57123150405 นางสาวอรญา ปรมาพันธุ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
850 ปริญญาตรี 57123150407 นางสาวนิติธร สังข์แก้ว นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
851 ปริญญาตรี 57123150408 นายสุริยา วังคะวิง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
852 ปริญญาตรี 57123150412 นางสาวสุกัญญา วงษ์ว่องไว นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
853 ปริญญาตรี 57123150414 นายสัมพันธ์ คำมูล นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
854 ปริญญาตรี 57123150417 นางสาววิภาดา แปงปัญญา นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
855 ปริญญาตรี 57123150420 นางสาวกัลยา ศรีเศษ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
856 ปริญญาตรี 57123150425 นายชัยพร พันธ์ด้วง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
857 ปริญญาตรี 57123150428 นายณัฐพนธ์ สืบศรีชัย นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
858 ปริญญาตรี 57123150432 นายนัฐพล สาดศรี นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
859 ปริญญาตรี 57123150433 นายปฐมพนธ์ รุ้งทองนิรันดร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
860 ปริญญาตรี 57123150436 นางสาวมนทิรา พรมมี นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
861 ปริญญาตรี 57123150438 นางสาวรัชกร คำนวนวุฒิ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
862 ปริญญาตรี 57123150442 นายเกษมสันต์ ทิใจ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
863 ปริญญาตรี 57123150444 นางสาวจารุวรรณ ทวีชาติ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
864 ปริญญาตรี 57123150445 นางสาวจิณณพัต อารยะปราณี นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
865 ปริญญาตรี 57123150446 นางสาวชลลดา งะสกุล นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
866 ปริญญาตรี 57123150448 นายชาญชัย บุญสมาน นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
867 ปริญญาตรี 57123150454 นางสาวปารวี เต่าทอง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
868 ปริญญาตรี 57123150455 นายขวัญชนก มีอุสาห์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
869 ปริญญาตรี 57123150456 นางสาวพัชรี ธงอาษา นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
870 ปริญญาตรี 57123150460 นายมนัสวี แสนทอง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
871 ปริญญาตรี 57123150461 นางสาวมัณฑนา บุญชัชวาลวงศ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
872 ปริญญาตรี 57123150466 นายศิรพงศ์ นพรัตน์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
873 ปริญญาตรี 57123150467 นายศุภกฤต คุณสุข นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
874 ปริญญาตรี 57123150469 นางสาวสุกาญจนา ธงกลาง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
875 ปริญญาตรี 57123150472 นายอนันต์ ชาลี นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
876 ปริญญาตรี 57123150474 นางสาวอัญชญา ชูเส็ง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
877 ปริญญาตรี 57123150476 นายเอกรินทร์ เริ่มรู้ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 14/06/2561
878 ปริญญาตรี 55223180203 นางขวัญชนก พบสุขหิรัญ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
879 ปริญญาตรี 55223180427 นางสาวเมทินี แซ่เฉิ่ง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
880 ปริญญาตรี 55E23180102 นางฐานทอง สุทธิบรรจง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/09/2561
881 ปริญญาตรี 56123180344 นางสาวภิญญาพัชญ์ วรัตญ์ชยังกุล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
882 ปริญญาตรี 56123600105 นางสาวณัฐวิภา จันทแจ่ม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
883 ปริญญาตรี 56223180208 นางสาวมานี ศรีสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
884 ปริญญาตรี 56223180233 นางสาวอนัญญา จันทร์ทรง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
885 ปริญญาตรี 56223180311 นางสาวคุณัญญา กลางอรัญ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
886 ปริญญาตรี 56223180315 นางสาวจันทร์วลัย พรมหงษ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
887 ปริญญาตรี 56223180316 นางสาวจันทิมา ดอนไพรเพ็ชร์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 09/08/2561
888 ปริญญาตรี 56223180322 นางสาวชนัญชิดา จันทะมาลา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
889 ปริญญาตรี 56223180327 นายไชยวัฒน์ ที่พึ่งญาติ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
890 ปริญญาตรี 56223180404 นางสาวนภาพร พันธ์พงษ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
891 ปริญญาตรี 56223180415 นางสาวปิติพร เพชรบูรณ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 09/08/2561
892 ปริญญาตรี 56223180419 นางสาวพัชรีวรรณ เสนาคง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
893 ปริญญาตรี 56223180512 นางสาวศิริประภา โสภาจร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
894 ปริญญาตรี 56223180530 นายมานะ สรายทอง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
895 ปริญญาตรี 56E23180106 นางอรพรรณ แป้นมีเพชร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/10/2561
896 ปริญญาตรี 57123180103 นางสาวจริญญาพร ละลี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
897 ปริญญาตรี 57123180104 นางสาวกมลรัตน์ ผดุงพันธ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
898 ปริญญาตรี 57123180105 นายเมธาวัฒน์ ทองสุข การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
899 ปริญญาตรี 57123180109 นายวิริยะ อินทร์นอก การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
900 ปริญญาตรี 57123180110 นางสาวจารุวรรณ สุคนธี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
901 ปริญญาตรี 57123180112 นางสาวเจนจิรา ตะเคียนงาม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
902 ปริญญาตรี 57123180113 นางสาวชลทิชา พานเงิน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
903 ปริญญาตรี 57123180114 นางสาวชลิตา วงษ์ปรีชา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
904 ปริญญาตรี 57123180115 นางสาวแก้วตา อวิสุ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
905 ปริญญาตรี 57123180116 นางสาวศศิธร สมแพ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
906 ปริญญาตรี 57123180117 นางสาวณัชชา เข็มวัน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
907 ปริญญาตรี 57123180118 นางสาวศศิวิภา ทับทิมศรี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
908 ปริญญาตรี 57123180120 นางสาวณัฐธิดา แก้วดี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
909 ปริญญาตรี 57123180121 นางสาวศุภรัตน์ นรมัด การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
910 ปริญญาตรี 57123180122 นางสาวศุภลักษณ์ ฐานะวร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
911 ปริญญาตรี 57123180130 นางสาวเนตรนภา ฤทธิรณ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
912 ปริญญาตรี 57123180131 นางสาวรสิตา จูวัตร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
913 ปริญญาตรี 57123180132 นางสาวพนารัตน์ บุญมาเลิศ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
914 ปริญญาตรี 57123180134 นางสาวพรทิพย์ จตุรพิธพงศ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
915 ปริญญาตรี 57123180135 นายพันแสง ชื่นใจ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
916 ปริญญาตรี 57123180141 นายวรินทร์ กลิ่นเกลี้ยง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
917 ปริญญาตรี 57123180145 นางสาวศิริรัตน์ ขวัญแก้ว การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
918 ปริญญาตรี 57123180146 นางสาวศิริลักษณ์ สายทอง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
919 ปริญญาตรี 57123180149 นางสาวสิริรัตน์ เผื่อคำ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
920 ปริญญาตรี 57123180150 นางสาวสุชาดา ชมภูเขา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
921 ปริญญาตรี 57123180153 นางสาวสุภารัตน์ แสงเดือน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
922 ปริญญาตรี 57123180159 นางสาวทัศนีย์ คชารัตน์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
923 ปริญญาตรี 57123180201 นางสาวกนกนก พินิจกิจ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
924 ปริญญาตรี 57123180202 นางสาวกนกพร อยู่มา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
925 ปริญญาตรี 57123180203 นางสาวกรรณิกา ฟากหนองดู่ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
926 ปริญญาตรี 57123180204 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวะวงศ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
927 ปริญญาตรี 57123180206 นางสาวเกษรา วงศ์ศิริวิวัฒน์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
928 ปริญญาตรี 57123180207 นางสาวจิตติมา ชาวนา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
929 ปริญญาตรี 57123180216 นายณธัชพงศ์ ปาละสุทธิกุล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
930 ปริญญาตรี 57123180217 นางสาวณัฐฐินี แก้วศรีงาม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
931 ปริญญาตรี 57123180219 นายณัฐวัฒน์ วังไธสง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
932 ปริญญาตรี 57123180220 นางสาวดวงกมล อึ้งเซ้ง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
933 ปริญญาตรี 57123180224 นางสาวณัฐกานต์ พวงมาลี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
934 ปริญญาตรี 57123180227 นายนพดล พรรณธรรม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
935 ปริญญาตรี 57123180228 นายนราวิชญ์ นาราคราม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
936 ปริญญาตรี 57123180229 นางสาวนรินทร เขียวเล็ก การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
937 ปริญญาตรี 57123180231 นายนัฐวุฒิ ปิ่นราช การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/03/2562
938 ปริญญาตรี 57123180232 นายบุญฤทธิ์ ลีวัฒนะศิลป์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
939 ปริญญาตรี 57123180233 นางสาวเบญจวรรณ กิจช่วยการ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
940 ปริญญาตรี 57123180234 นางสาวปนัดดา พุ่มระกำ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
941 ปริญญาตรี 57123180237 นางสาวปรารถนา เพิ่มพูล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
942 ปริญญาตรี 57123180239 นางสาวชลิตา โคตะริยะ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
943 ปริญญาตรี 57123180240 นางสาวพรพิมล เขตกัน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
944 ปริญญาตรี 57123180242 นางสาวพัตราภรณ์ บูระภา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
945 ปริญญาตรี 57123180245 นางสาวจุฬารัตน์ มีแหยม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
946 ปริญญาตรี 57123180246 นายชนาเมธ วรนิติเยาวภา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
947 ปริญญาตรี 57123180247 นางสาววลัยลักษณ์ จันทศร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
948 ปริญญาตรี 57123180248 นายวิศรุต มีสีนวล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
949 ปริญญาตรี 57123180303 นางสาวสุดารัตน์ เทียงจันทึก การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
950 ปริญญาตรี 57123180304 นางสาวสุภัสสร กรัดหร่าย การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
951 ปริญญาตรี 57123180305 นางสาวอรวรรณ ผูกดวง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
952 ปริญญาตรี 57123180308 นางสาวอุษา พรมมา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
953 ปริญญาตรี 57123180310 นางสาวณัฐจารีย์ ศรีบุญจันทร์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
954 ปริญญาตรี 57123180311 นายสุเมธ สิงห์คำมา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
955 ปริญญาตรี 57123180312 นางสาวปรัชญาพร สุดเยี่ยมยิ่ง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
956 ปริญญาตรี 57123180314 นางสาวสายฝน สุพลา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
957 ปริญญาตรี 57123180315 นายอัจฉริยพล เศวตรพนิต การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
958 ปริญญาตรี 57123180317 นายนุชากรณ์ อุทยานิน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
959 ปริญญาตรี 57123180318 นายบารอกัต หนูสงค์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
960 ปริญญาตรี 57123180321 นางสาวพนิดา กองสาสนธ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
961 ปริญญาตรี 57123180322 นางสาวพรน้ำทิพย์ โมมขุนทด การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
962 ปริญญาตรี 57123180324 นางสาวแพรวพรรณ อยู่เจริญ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
963 ปริญญาตรี 57123180325 นางสาวภาวิณี โต๊ะอาด การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
964 ปริญญาตรี 57123180326 นายภูวดล หิรัญอ่อน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
965 ปริญญาตรี 57123180327 นายมงคล แพพิพัฒน์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
966 ปริญญาตรี 57123180329 นายยุทธนา หมายต่อกลาง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
967 ปริญญาตรี 57123180330 นางสาวรสิตา พูลสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
968 ปริญญาตรี 57123180333 นางสาวเรณุกา โพธิ์เพชร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
969 ปริญญาตรี 57123180334 นายวนศิลป์ โทเจริญ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
970 ปริญญาตรี 57123180336 นางสาววรรณภา อู่แก้ว การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
971 ปริญญาตรี 57123180337 นางสาววรางคณา สบายเขต การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
972 ปริญญาตรี 57123180342 นางสาวสงกรานต์ วัฒโน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
973 ปริญญาตรี 57123180344 นางสาวสุกานดา ชาวห้วยหมาก การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
974 ปริญญาตรี 57123180348 นางสาวสุจิตรา จิตรกล้า การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
975 ปริญญาตรี 57223180103 นางสาวอารียา ลิ้มเกียรติสถาพร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
976 ปริญญาตรี 57223180104 นางสาวธนวรรณ นิ่มละมูล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
977 ปริญญาตรี 57223180105 นางสาวลิลาลัลรินทร์ ธรรมศักดิ์เกษม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
978 ปริญญาตรี 57223180110 นางสาวจุฑามาศ จันโท การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
979 ปริญญาตรี 57223180111 นางสาวยุบล ศรีรัศมี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
980 ปริญญาตรี 57223180113 นางสาวอภิญญา งามพิพัฒน์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
981 ปริญญาตรี 57223180114 นางสาววริศรา จรูญกิตติธรณ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
982 ปริญญาตรี 57223180118 นายยืนยงค์ ศรีหาภูธร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
983 ปริญญาตรี 57223180120 นางสาววาสนา พวงจีน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
984 ปริญญาตรี 57223180122 นางสาวจินดาพร เพ็ชร์กลับ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
985 ปริญญาตรี 57223180123 นางสาวสุภาวดี เหล่านนสี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
986 ปริญญาตรี 57223180125 นางสาวจันทิมา เมืองสมัย การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
987 ปริญญาตรี 57223180135 นางสาววิจิตรา บุญเรือง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
988 ปริญญาตรี 57223180137 นางสาวพันธุ์ทิพา พัฒพันธ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
989 ปริญญาตรี 57223180139 นางปรานอม เสียงสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
990 ปริญญาตรี 57223180142 นายเศรษฐรัตน์ จำเนียรเจริญสุข การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
991 ปริญญาตรี 57223180144 นายมานะ บวบดี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
992 ปริญญาตรี 57223180147 นายปริทัศน์ ยิ้มใย การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
993 ปริญญาตรี 57223180154 นายสุขสันต์ ทิพใส การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
994 ปริญญาตรี 57223180155 นายธนานัน เสมสว่าง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/09/2561
995 ปริญญาตรี 57223180161 นางสาววัชรา สุวรรณหงษ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
996 ปริญญาตรี 57223180162 นางปุณยนุช รักญาติ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
997 ปริญญาตรี 57223180167 นางสาวรัชนีกร สรวงทอง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
998 ปริญญาตรี 57223180168 นางสาวศศิกาญจน์ วรรณบวร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
999 ปริญญาตรี 57223180172 นางสาลินี ประทุมมา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1000 ปริญญาตรี 57223180202 นางสาววาสนา เทพมณี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1001 ปริญญาตรี 57223180203 นายวิศรุต สอาดดิษฐ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1002 ปริญญาตรี 57223180204 นางสาวไพลิน ทองคำ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1003 ปริญญาตรี 57223180206 นายกรกัณ มะโนสินธุ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1004 ปริญญาตรี 57223180207 นางสาวสุพรรณษา เดือนสว่าง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1005 ปริญญาตรี 57223180208 นางสาวกฤษณี ศรีโหมดสุข การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1006 ปริญญาตรี 57223180209 นางสาวเปรมหทัย ไชยเยส การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1007 ปริญญาตรี 57223180210 นางจรินทร์ อินประสิทธิ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1008 ปริญญาตรี 57223180211 นางสาวจันทร์ธิมา บุญผล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1009 ปริญญาตรี 57223180215 นางสาววรรณิภา สุทธิสานนท์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1010 ปริญญาตรี 57223180216 นางสาววรรณพร คุ้มสติ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1011 ปริญญาตรี 57223180217 นายปิยวิทย์ สุทธิพันธ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1012 ปริญญาตรี 57223180218 นายอนันต์ ผลเจือ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1013 ปริญญาตรี 57223180219 นายซีลแวง มาแชตโต้ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1014 ปริญญาตรี 57223180220 นางสาวณัฐพร แย้มสัจจา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1015 ปริญญาตรี 57223180221 นางสาวระวีวรรณ หมึกแดง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1016 ปริญญาตรี 57223180225 นายเทิดศักดิ์ ฐากูระสมพงษ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1017 ปริญญาตรี 57223180226 นายจักรพงษ์ ชัยวิเศษ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1018 ปริญญาตรี 57223180233 นางสาวขจิตพร บูรภาพ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1019 ปริญญาตรี 57223180234 นายกฤษดา ยลวิลาศ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1020 ปริญญาตรี 57223180238 จ่าอากาศเอกหญิงดลนภัส เปรมปล้อง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1021 ปริญญาตรี 57223180239 นางสาวเพ็ญชิราภรณ์ ศรีแจ่มใส การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1022 ปริญญาตรี 57223180241 นางสาวละมัย วิบูลย์อรรถ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1023 ปริญญาตรี 57223180242 นางสาวอรอุมา ลมสูงเนิน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1024 ปริญญาตรี 57223180244 นางสาววรรณนิสา สมหวัง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1025 ปริญญาตรี 57223180308 นางสาวอภิชญา แวงวรรณ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1026 ปริญญาตรี 57223180312 นางสาวชุติมา สำราญสุข การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1027 ปริญญาตรี 57223180320 นางสาวสุวณี วรพันธ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1028 ปริญญาตรี 57223180330 นายสุปรากิต คงกล่อม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1029 ปริญญาตรี 57223180331 นางสาวสราลี โทบุดดี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1030 ปริญญาตรี 57223180332 นางสาวสุวนันท์ โกโสภา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1031 ปริญญาตรี 57223180333 นางสาวณัฐพร วงค์ก่อ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1032 ปริญญาตรี 57223180336 นางสาวอริสรา ป้องจัตุรัส การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1033 ปริญญาตรี 57223180339 นางสาววรรณา รักษาทัพ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1034 ปริญญาตรี 57223180341 นางสาววิภาดา เทียนสว่าง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1035 ปริญญาตรี 57223180349 นางสาวเปรมฤดี ดอกกระถิน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1036 ปริญญาตรี 57223180350 นางสาวกนกวรรณ บุญเจริญกุล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1037 ปริญญาตรี 57223180351 นางสาวรัตนา โต๊ะงาม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1038 ปริญญาตรี 57223180352 นางสาวอารยา หล่าบุตรศรี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1039 ปริญญาตรี 57223180402 นางสาวสาวิตรี สิทธิจันทร์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1040 ปริญญาตรี 57223180403 นางสาวลลิตา โตชนก การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1041 ปริญญาตรี 57223180426 นางสาววีระตรี มงคลกุล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1042 ปริญญาตรี 57223180427 นายวีรภัทร ทองพานิชย การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1043 ปริญญาตรี 57223180428 นางสาวสุพัตรา เกตุแก้ว การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1044 ปริญญาตรี 57223180434 นางสาววันทนา ภู่สกุล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1045 ปริญญาตรี 57E23180101 นางสาวแวววิชชาญา คุ้มเปลี่ยน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1046 ปริญญาตรี 57E23180107 นางสาวจิราวดี ทิพปภาศิริ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1047 ปริญญาตรี 57E23180111 นายศุภชัย สวนศิริ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1048 ปริญญาตรี 58123180338 นายสมบัติ อินทร์สกูล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1049 ปริญญาตรี 58123180343 นายชวกรณ์ เพ็ชรตรา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1050 ปริญญาตรี 58123180346 นายวิสุทธิ์ ภูริชานนท์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1051 ปริญญาตรี 56123220131 นางสาวสุภาวดี แข็งแอ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1052 ปริญญาตรี 56123220137 นางสาวนภาพร ผิวหอม การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1053 ปริญญาตรี 56223220101 นายกรกต ชินวะโร การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1054 ปริญญาตรี 56223220201 นายเกียรติชนินทร์ รองมาลี การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1055 ปริญญาตรี 56223220205 นางสาวณัชชา ชัยศิลป์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1056 ปริญญาตรี 56223220208 นางสาวธนาภา จิตต์แสวง การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1057 ปริญญาตรี 56223220210 นางสาวนริศรา เลื่อนเพ็ชร์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1058 ปริญญาตรี 56223220211 นางสาวปทิตตา แสงพันธุ์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1059 ปริญญาตรี 56223220219 นางสาวภัคจิรา คูณทัน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1060 ปริญญาตรี 56223220221 นางสาวมะโมนัย ซากินาราท การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1061 ปริญญาตรี 56223220222 นายเมธี วงษ์สมบูรณ์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1062 ปริญญาตรี 56223220225 นางสาวสโรชา คนกล้า การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1063 ปริญญาตรี 56223220226 นายสิริเชษฐ์ นวลใยสีทอง การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1064 ปริญญาตรี 56223220230 นางสาวโชติกา ผะลิคามิน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1065 ปริญญาตรี 56223220233 นางไอยศุรีย์ หนูกลัดนุ้ย การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1066 ปริญญาตรี 57122830102 นางสาวกัลยานี ช่างประดิษฐ์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1067 ปริญญาตรี 57122830112 นางสาวปนัดดา บึงยาว การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1068 ปริญญาตรี 57123220101 นางสาวอัญธิกา ขวาวเดช การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1069 ปริญญาตรี 57123220102 นางสาวอภิญญา บุญลือ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1070 ปริญญาตรี 57123220103 นางสาวกัลยรัตน์ พุทธวงษา การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1071 ปริญญาตรี 57123220106 นายสุทธิโรจน์ เลิศจิตเจริญบุญ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1072 ปริญญาตรี 57123220108 นางสาวสิริรัตน์ สิริพันธ์มณี การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1073 ปริญญาตรี 57123220109 นางสาวศิริพร คร้ามยิ้ม การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1074 ปริญญาตรี 57123220112 นายวิรุณ เลิศธรรมตระกูล การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1075 ปริญญาตรี 57123220119 นางสาววนิดา ไพรีพินาศ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1076 ปริญญาตรี 57123220120 นายสิทธิโชค ปลอดโปร่ง การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1077 ปริญญาตรี 57123220122 นางสาวลักษมณ อุบลเฉลา การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1078 ปริญญาตรี 57123220124 นางสาวสุดารัตน์ ดาบลาอำ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1079 ปริญญาตรี 57123220125 นายสุพจน์ การสูงเนิน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1080 ปริญญาตรี 57123220127 นางสาวกัญญารัตน์ คงเจริญ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1081 ปริญญาตรี 57123220131 นางสาวจินตนา พิชัย การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1082 ปริญญาตรี 57123220140 นายธีระพล เบาสูงเนิน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1083 ปริญญาตรี 57123220142 นางสาวเบญจมาพร เพ็งสอน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1084 ปริญญาตรี 57123220143 นางสาวปนิดา แก้วกุมพล การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1085 ปริญญาตรี 57123220144 นางสาวพัชรินทร์ ปกป้อง การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1086 ปริญญาตรี 57123220146 นางสาวรติบดี ใจปวง การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1087 ปริญญาตรี 57123220149 นางสาวธดากรณ์ คำทอง การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1088 ปริญญาตรี 57123220201 นายกันยา ทองจันทร์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1089 ปริญญาตรี 57123220203 นางสาวเจนจิราลักษ์ แสนหล้า การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1090 ปริญญาตรี 57123220204 นายณรงดิ์ศักดิ์ จอห์นนี่ โอบรี การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1091 ปริญญาตรี 57123220208 นายธีรพงค์ มณีดวง การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1092 ปริญญาตรี 57123220209 นายธีรภัทร บุญเรียง การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1093 ปริญญาตรี 57123220210 นายธีรวัฒน์ หอมระรื่น การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1094 ปริญญาตรี 57123220212 นางสาวน้ำเพชร วงค์ศรี การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1095 ปริญญาตรี 57123220213 นางสาวนิภานันท์ มิรัตนไพร การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1096 ปริญญาตรี 57123220215 นางสาวประภัศรา วรศร การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1097 ปริญญาตรี 57123220217 นายปิยะกุล ทองเขียน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1098 ปริญญาตรี 57123220218 นางสาวเปรมฤดี ทองคำ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1099 ปริญญาตรี 57123220220 นางสาวเพ็ญลัดดา แจ้งสว่าง การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1100 ปริญญาตรี 57123220225 นางสาวโยธิกา ศรีสอาด การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1101 ปริญญาตรี 57123220226 นางสาววนิดา ช่วยแสง การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1102 ปริญญาตรี 57123220229 นางสาวสายธาร มากสวัสดิ์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1103 ปริญญาตรี 57123220230 นายสุขุม รัตนสุรีย์โรจน์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1104 ปริญญาตรี 57123220231 นางสาวสุนันทา ทองดอนคำ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1105 ปริญญาตรี 57123220232 นางสาวสุภาวรรณ พันธ์เจริญ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1106 ปริญญาตรี 57123220233 นายอนุสรณ์ รัตนคำ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1107 ปริญญาตรี 57123220234 นางสาวอริสรา เกียรติสมาน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1108 ปริญญาตรี 57123220235 นางสาวนันภิญา วิชานนท์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1109 ปริญญาตรี 57123220238 นายมงคล พงษ์นาม การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1110 ปริญญาตรี 57223220128 นายนพพล ขุนชุ่ม การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1111 ปริญญาตรี 57123230101 นางสาวกานต์ธิดา โพธิ์กร่าง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1112 ปริญญาตรี 57123230102 นายกิตติศักดิ์ โมราทอง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1113 ปริญญาตรี 57123230103 นางสาวจิราวรรณ คนซื่อ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1114 ปริญญาตรี 57123230104 นางสาวมลฑิรา อ่อนเกลี้ยง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1115 ปริญญาตรี 57123230105 นางสาวเสาวลักษณ์ ลำภา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1116 ปริญญาตรี 57123230106 นายเดชาวัต ยอดมีกลิ่น การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1117 ปริญญาตรี 57123230107 นายสุรชัย รักตระกูลสดใส การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1118 ปริญญาตรี 57123230110 นางสาวสุทธิดา วุฒิลัย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1119 ปริญญาตรี 57123230111 นางสาวสุชาดา บำรุงกิจ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1120 ปริญญาตรี 57123230113 นางสาวศุภวรรณ เปี่ยมวิลัย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1121 ปริญญาตรี 57123230115 นางสาวสุพรรษา บุญรักษา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1122 ปริญญาตรี 57123230119 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีอ่อน การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1123 ปริญญาตรี 57123230120 นายไกรวิชญ์ แก้วแดง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1124 ปริญญาตรี 57123230121 นางสาวขนิษฐา ทองใบ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1125 ปริญญาตรี 57123230125 นายนิพัฒน์ อดทน การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1126 ปริญญาตรี 57123230126 นางสาวนุชนารถ บุญมิ่ง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1127 ปริญญาตรี 57123230128 นางสาวปรางทิพย์ เต่าทอง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1128 ปริญญาตรี 57123230129 นางสาวปรียาภรณ์ สุ่มสกุล การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1129 ปริญญาตรี 57123230131 นางสาวภัสราภรณ์ เรืองนิ่ม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1130 ปริญญาตรี 57123230134 นางสาววินิภา ศรีเพียงจันทร์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1131 ปริญญาตรี 57123230206 นายจิราวุฒิ เล็กใจซื่อ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1132 ปริญญาตรี 57123230208 นายชัยมงคล ลีลาศ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1133 ปริญญาตรี 57123230210 นางสาวภัทรวดี ธงชัย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1134 ปริญญาตรี 57123230212 นางสาวยษกมล ยินดีหา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1135 ปริญญาตรี 57123230214 นางสาววันทนา สนหอม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1136 ปริญญาตรี 57123230217 นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์รัตน์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1137 ปริญญาตรี 57123230220 นางสาวหทัยกาญจน์ โพธิ์นางรอง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1138 ปริญญาตรี 57123230221 นายรฐนน แตงหนู การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1139 ปริญญาตรี 57123230222 นางสาวดลฤดี บุดดาเลิศ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1140 ปริญญาตรี 57123230223 นางสาวดวงหทัย เหล็กศักดิ์ดี การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1141 ปริญญาตรี 57123230224 นายปาศิวัฒน์ เพ็งชัยภูมิ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1142 ปริญญาตรี 57123600224 นางสาวรสสุคนธ์ นาคภิบาล การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1143 ปริญญาตรี 57123600233 นางสาวนารถวลี ชัยแก้ว การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1144 ปริญญาตรี 57123240101 นายเอกรินทร์ ทองนรินทร์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1145 ปริญญาตรี 57123240102 นางสาวกรรณิการ์ แสนเสน่ห์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1146 ปริญญาตรี 57123240103 นางสาวอินทุอร ลำพึงกิจ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1147 ปริญญาตรี 57123240104 นางสาวอักษราภัค แก้วอุดร การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1148 ปริญญาตรี 57123240106 นางสาวภัทรนันท์ สุขเกษม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1149 ปริญญาตรี 57123240107 นางสาวอรพรรณ เอื้อโภไคย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1150 ปริญญาตรี 57123240108 นายฉัตรชัย เทียมเดช การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1151 ปริญญาตรี 57123240110 นางสาวอฐิติญา สรวงทอง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1152 ปริญญาตรี 57123240112 นางสาวธีราพร ประสพโชค การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1153 ปริญญาตรี 57123240113 นางสาวนวลนภา ภาคีสุข การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1154 ปริญญาตรี 57123240114 นางสาวสุภาภรณ์ วงยา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1155 ปริญญาตรี 57123240115 นางสาวสุกานดา เกิดชัย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1156 ปริญญาตรี 57123240117 นางสาวศุกัลญา ชื่นชม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1157 ปริญญาตรี 57123240118 นางสาววรรณวิภาวี โสสุด การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1158 ปริญญาตรี 57123240120 นางสาววิลาวัลย์ สวัสดิรักษ์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/03/2562
1159 ปริญญาตรี 57123240121 นางสาวมธุริน มอญพูด การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1160 ปริญญาตรี 57123240122 นางสาวสุทธิพร เอี่ยมสุวรรณ์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1161 ปริญญาตรี 57123240123 นางสาวเมธิณี มหาเอี่ยม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1162 ปริญญาตรี 57123240125 นางสาวกรนันท์ ลุนอุดม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1163 ปริญญาตรี 57123240127 นางสาวพิมพ์นิภา ชะริชน การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1164 ปริญญาตรี 57123240129 นางสาวชลทิชา ครองบุญ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1165 ปริญญาตรี 57123240130 นายชาญณรงค์ เปฏพันธุ์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1166 ปริญญาตรี 57123240131 นางสาวฐมาภรณ์ ไวทรง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1167 ปริญญาตรี 57123240133 นายถิรวุฒิ สนทอง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1168 ปริญญาตรี 57123240134 นางสาวนิตยา โยธาภักดี การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1169 ปริญญาตรี 57123240135 นางสาวปทุมรัตน์ สุทธิพรชัย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1170 ปริญญาตรี 57123240136 นางสาวนิชาภา พยัฆสุทธิ์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1171 ปริญญาตรี 57123240138 นายถาวร กำจร การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1172 ปริญญาตรี 57123240141 นายพิพัฒน์ ปู่มี การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1173 ปริญญาตรี 57123240143 นายภาณุพงศ์ แสงวนางค์กูล การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1174 ปริญญาตรี 57123240144 นางสาวพัชรี ยวนไธสงค์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1175 ปริญญาตรี 57123240148 นายกรกฏ เจริญชัย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1176 ปริญญาตรี 57123240150 นางสาวมินตรา จันทนามา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1177 ปริญญาตรี 57123240151 นางสาวเบญจมาศ ใสงาม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1178 ปริญญาตรี 57123240152 นางสาวศิริลักษณ์ แย้มไสย์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1179 ปริญญาตรี 53123390116 นางสาวพรชนก ทองวิไลไพสิฐ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1180 ปริญญาตรี 56123390126 นางสาวนพรดา พึ่งสุข การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1181 ปริญญาตรี 56123390137 นางสาวสุพพัตรา ชาทองยศ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 10/05/2561
1182 ปริญญาตรี 56123390138 นายอกนิษฐ พุ่มทวี การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1183 ปริญญาตรี 57123390101 นางสาวเบญจวรรณ หมีทอง การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1184 ปริญญาตรี 57123390102 นางสาวอัจจิมา ใจใหม การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1185 ปริญญาตรี 57123390103 นางสาวสุวนัส เย็นแม้น การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1186 ปริญญาตรี 57123390105 นายอนุชา ยอดเศรณี การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1187 ปริญญาตรี 57123390106 นายจีรยุทธ์ นุ่มนวล การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1188 ปริญญาตรี 57123390107 นางสาวอธิติยา ทองปราง การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1189 ปริญญาตรี 57123390109 นายชยพล แสงมณีธรรม การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1190 ปริญญาตรี 57123390110 นางสาวสุดารัตน์ นิลเดช การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1191 ปริญญาตรี 57123390111 นางสาวสุวิมล ดาวดวงสุข การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1192 ปริญญาตรี 57123390112 นายสหชาติ ใจใส การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1193 ปริญญาตรี 57123390116 นางสาวสายธาร เอี่ยมระหงษ์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1194 ปริญญาตรี 57123390118 นางสาวศิริรักษ์ ศิริ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1195 ปริญญาตรี 57123390119 นางสาววรดา ชุบขุนทด การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1196 ปริญญาตรี 57123390121 นางสาวภูษณิศา จิรวัฒน์สถิตย์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1197 ปริญญาตรี 57123390122 นางสาวปนัดดา กลิ่นอ่อน การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1198 ปริญญาตรี 57123390123 นายประณต สันป่าแก้ว การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1199 ปริญญาตรี 57123390128 นางสาวพรรณราย ช่อดอกรัก การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1200 ปริญญาตรี 57123390129 นางสาวพรรณี ยะถาเทศ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1201 ปริญญาตรี 57123390130 นายพรเทพ สมัครการ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1202 ปริญญาตรี 57123390132 นางสาวสาริณี คำหนัก การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1203 ปริญญาตรี 57123390134 นางสาวนลิตา วงค์อาษา การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1204 ปริญญาตรี 57123390135 นางสาวธิดารัตน์ สังข์อ่ำ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 12/10/2561
1205 ปริญญาตรี 57123390136 นายธนพล เสาร์สูงเนิน การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1206 ปริญญาตรี 57123390137 นางสาวธิดารัตน์ บัวเปล่งศรี การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1207 ปริญญาตรี 57123390139 นางสาวชุติมา สมทรัพย์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1208 ปริญญาตรี 57123390142 นายณฐกฤต เกตุศิริ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1209 ปริญญาตรี 57123390144 นายณัฐพงษ์ รุ่งชัยวัฒนกุล การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1210 ปริญญาตรี 57123390151 นางสาวพิจิตรา โตเมือง การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1211 ปริญญาตรี 57123390152 นางสาวปัทธนัท โชคธนสรณ์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1212 ปริญญาตรี 57123390157 นางสาวนุชจรี ยิ่งยังแมน การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 14/06/2561
1213 ปริญญาตรี 57123430104 นางสาวณัฐรินีย์ สุขสัมผัส การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1214 ปริญญาตรี 57123430108 นางสาวอัสรีนา เบญจลักษ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1215 ปริญญาตรี 57123430110 นางสาวสุทธิดา บุตรศรีภูมิ การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1216 ปริญญาตรี 57123430111 นายอรรถพล ทับทิม การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1217 ปริญญาตรี 57123430112 นายอธิบดี วงศ์วุฒิกร การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1218 ปริญญาตรี 57123430114 นายพิชญุตม์ ศรสุวรรณ การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1219 ปริญญาตรี 57123430116 นางสาวนนทวรรณ ใยประดิษฐ การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1220 ปริญญาตรี 57123430118 นางสาวเนตรนภา ยศสุนทร การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1221 ปริญญาตรี 57123430121 นางสาววราภรณ์ คำมีแสง การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1222 ปริญญาตรี 57123430122 นางสาววันนิษา ชูสกุล การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1223 ปริญญาตรี 57123430124 นางสาวขวัญกมล ขจรโชติพงศ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1224 ปริญญาตรี 57123430125 นางสาวสิรีธร ปิ่นเงิน การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1225 ปริญญาตรี 57123430127 นางสาวอัญชลี บุญแสง การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1226 ปริญญาตรี 57123430128 นางสาวแสงดาว จิตแสง การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1227 ปริญญาตรี 56123470133 นายจิรวัฒน์ ฟูทองรอด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1228 ปริญญาตรี 56223470136 นายณัฐวุฒิ อรุณสันติโรจน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1229 ปริญญาตรี 56223470202 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎายุทธ นิละเม็ตร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 10/05/2561
1230 ปริญญาตรี 56223470226 นางสาวภาวิณี ใจยะ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/03/2562
1231 ปริญญาตรี 56223470306 นางสาววัลลภา รักธรรม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 09/04/2561
1232 ปริญญาตรี 56223470328 นางสาวนันทิยา พึ่งพรม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 09/04/2561
1233 ปริญญาตรี 57123470102 นางสาวเกร็ดทอง ทองโปรย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 12/10/2561
1234 ปริญญาตรี 57123470104 นายอรรถพร เสาศิริ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1235 ปริญญาตรี 57123470106 นางสาวชวัลนุช พงษ์บุตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1236 ปริญญาตรี 57123470111 นายพงค์พันธุ์ บัวทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1237 ปริญญาตรี 57123470113 นางสาวเบญจพรรณ ทองพราว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1238 ปริญญาตรี 57123470118 นางสาวแพรพลอย พุฒิพงศ์บวรภัค การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1239 ปริญญาตรี 57123470119 นางสาวน้ำฝน ทิพกุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1240 ปริญญาตรี 57123470122 นายเจตวัตร พลายพันธุ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1241 ปริญญาตรี 57123470124 นางสาววริศรา งามบุญช่วย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1242 ปริญญาตรี 57123470127 นางสาวตติยา ชุ่มชื่น การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1243 ปริญญาตรี 57123470133 นางสาวณัฐพร แสงดำ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1244 ปริญญาตรี 57123470135 นางสาวอรอุมา นาคสุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1245 ปริญญาตรี 57123470139 นางสาวเจนจิรา โพธิ์เหลือ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1246 ปริญญาตรี 57123470141 นายจักรกฤษณ์ หาสีโน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1247 ปริญญาตรี 57123470145 นางสาวจิระลักษณ์ ลาภสกุลวิวัฒน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1248 ปริญญาตรี 57123470148 นางสาวสายรุ้ง แว่นพิมาย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1249 ปริญญาตรี 57123470150 นางสาวศิริวรรณ ผลาผล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1250 ปริญญาตรี 57123470204 นางสาวใจงาม วัติวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1251 ปริญญาตรี 57123470205 นางสาวอรวรรณ สุดสวาท การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1252 ปริญญาตรี 57123470210 นางสาวนภัสวรรณ บุตรศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1253 ปริญญาตรี 57123470213 นายอภินัทธ์ รัศมีฉาย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1254 ปริญญาตรี 57123470221 นางสาววราภรณ์ ทำสะอาด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1255 ปริญญาตรี 57123470229 นางสาวสุพัตรา พึมขุนทด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1256 ปริญญาตรี 57123470231 นางสาวสุดารัตน์ พิมคีรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1257 ปริญญาตรี 57123470237 นางสาวพาทินธิดา กิ้งการจร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1258 ปริญญาตรี 57123470239 นางสาวเพชรไพลิน นามอัด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1259 ปริญญาตรี 57123470301 นางสาวกมลวรรณ คุ้มคอน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1260 ปริญญาตรี 57123470304 นางสาวกานต์พิชชา วันโน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1261 ปริญญาตรี 57123470313 นางสาวณัฐริกา ศรีบุญเรือง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1262 ปริญญาตรี 57123470318 นางสาวธนภรณ์ ใหม่บุญมี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1263 ปริญญาตรี 57123470319 นางสาวธนาพร โทศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1264 ปริญญาตรี 57123470321 นางสาวรติชา เจริญมณี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1265 ปริญญาตรี 57123470331 นางสาววิภาพร โพธิ์ชะอุ่ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1266 ปริญญาตรี 57123470337 นายธนกร สันติพงษ์ไพบูลย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1267 ปริญญาตรี 57123470341 นายรัฐพงษ์ กลางประพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1268 ปริญญาตรี 57123620201 นางสาวณัฎฐา ยืนยงพงศ์เสรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1269 ปริญญาตรี 57223470103 นางสาวสุชาดา สวัสดิ์เพ็ชร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1270 ปริญญาตรี 57223470113 นางสาวพิรินทร นาจันทัศน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1271 ปริญญาตรี 57223470114 นางสาวจันทร์ณานุลักษณ์ รัตนนิตย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1272 ปริญญาตรี 57223470119 นายณรงค์ฤทธิ์ พิณพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1273 ปริญญาตรี 55223490137 นางสาวอริสรา วรรณเดช การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1274 ปริญญาตรี 55123600102 นายกฤษณะ สายจันทร์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1275 ปริญญาตรี 55123600106 นางสาวณราภรณ์ บัวเรือง การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/10/2561
1276 ปริญญาตรี 55123600108 นางสาวณัฐภัสสร สำราญเริงจิตต์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1277 ปริญญาตรี 55123600235 นายเพิ่มพูน พูลหวัง การบัญชี วิทยาการจัดการ 11/06/2561
1278 ปริญญาตรี 55223600138 นางสาวสุพัตรา สุขรมย์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1279 ปริญญาตรี 56123600135 นางสาวจันทร์เพ็ญ เทศทอง การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1280 ปริญญาตรี 56123600139 นางสาวจิราวรรณ ดิษฐนา การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1281 ปริญญาตรี 56223180142 นางสาวปาลิดา คุณเวช การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1282 ปริญญาตรี 56223600140 นางสาวเสาวลักษณ์ ภู่อ่อน การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1283 ปริญญาตรี 56223600202 นางสาวกัญญาณัฐ อุดมนา การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1284 ปริญญาตรี 56223600203 นางสาวกันธิมา ทองโท การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1285 ปริญญาตรี 56223600212 นางสาวณัชฌา ตรีระศรี การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1286 ปริญญาตรี 56223600215 นางสาวทิพย์วรรณ เปียศิริ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1287 ปริญญาตรี 56223600219 นางสาวนงนุช จันซื่อ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1288 ปริญญาตรี 56223600220 นายนพรัตน์ จันทร์เมือง การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1289 ปริญญาตรี 56223600223 นางสาวเนตรทราย สุขแสงดาว การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1290 ปริญญาตรี 56223600301 นางสาวพันธ์ไมล์ สุพลจิตร การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1291 ปริญญาตรี 56223600304 นายภาณุพงค์ บริหาร การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1292 ปริญญาตรี 56223600305 นางสาวมะลิวรรณ มหาวงษ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1293 ปริญญาตรี 56223600314 นางสาววิมล อ่อนศรี การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1294 ปริญญาตรี 56223600315 นางสาวศิริพร เดชมาก การบัญชี วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1295 ปริญญาตรี 56223600316 นางสาวศิริพร ทองห่อ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1296 ปริญญาตรี 56223600320 นางสาวสุกัญญา อรรคฮาต การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1297 ปริญญาตรี 56223600321 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์กลาง การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1298 ปริญญาตรี 56223600322 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ลอย การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1299 ปริญญาตรี 56223600323 นางสาวสุทธิดา ราชานิกรณ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1300 ปริญญาตรี 56223600325 นางสาวสุธิดา อุ้ยวงษ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1301 ปริญญาตรี 56223600327 นางสาวสุรีรัตน์ ศิริ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1302 ปริญญาตรี 56223600328 นางสาวอรพิน จันทร์แจ่มภพ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1303 ปริญญาตรี 56223600334 นางสาวพันธ์วรินทร์ มากทรัพย์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1304 ปริญญาตรี 57123600103 นางสาวกุลจิรา โพธิ์รถ การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1305 ปริญญาตรี 57123600104 นางสาวกุลธิดา อุคำพันธ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1306 ปริญญาตรี 57123600106 นางสาวณัฐชา มุขวัตร การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1307 ปริญญาตรี 57123600107 นางสาวจิราพร เทพวงษ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1308 ปริญญาตรี 57123600108 นางสาวจุฑารัตน์ มีระกูล การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1309 ปริญญาตรี 57123600110 นางสาวชุรีพร แสงสวย การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1310 ปริญญาตรี 57123600111 นางสาวโชติกา บุญรวม การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1311 ปริญญาตรี 57123600112 นางสาวเอื้ออรุณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1312 ปริญญาตรี 57123600114 นางสาวดวงธิดา จันทร การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1313 ปริญญาตรี 57123600117 นางสาวจิราภรณ์ พันภักดี การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1314 ปริญญาตรี 57123600118 นางสาวนฤทัย ปานทอง การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1315 ปริญญาตรี 57123600119 นางสาวนฤมล กิมใช่ย้ง การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1316 ปริญญาตรี 57123600120 นางสาวนลินี รุ่นมะลัง การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1317 ปริญญาตรี 57123600121 นางสาวจิรประภา บ่าพิมาย การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1318 ปริญญาตรี 57123600122 นางสาวบุญทริกา จันทร์สาคร การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1319 ปริญญาตรี 57123600123 นางสาวจินดา ศรีพระจันทร์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/10/2561
1320 ปริญญาตรี 57123600124 นางสาวจันทนา โทนสูงเนิน การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1321 ปริญญาตรี 57123600125 นางสาวนฤมล สมร การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1322 ปริญญาตรี 57123600127 นางสาวนฤภร เรืองเนตร การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1323 ปริญญาตรี 57123600130 นายทัศธณะกร กาสิงห์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1324 ปริญญาตรี 57123600131 นางสาวณัฐวดี สุวรรณ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1325 ปริญญาตรี 57123600132 นางสาวกรรณิการ ฉิมพลี การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1326 ปริญญาตรี 57123600134 นางสาวกนกพร ศรีเถื่อน การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1327 ปริญญาตรี 57123600136 นายชวนาพงศ์ ไชยวุฒิ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1328 ปริญญาตรี 57123600137 นางสาวจุไรรัตน์ อุไรรุจน์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1329 ปริญญาตรี 57123600138 นางสาวจิราพร วงษ์ลา การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1330 ปริญญาตรี 57123600141 นางสาวกาญจนา กลางนอก การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1331 ปริญญาตรี 57123600142 นางสาวกันติกา บัวลอย การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1332 ปริญญาตรี 57123600143 นางสาวกนกพร สุขหลง การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1333 ปริญญาตรี 57123600147 นางสาวกันตยา เรืองโรจน์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1334 ปริญญาตรี 57123600149 นางสาวจินดารัตน์ กิ่งกาหลง การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1335 ปริญญาตรี 57123600202 นายอัฎษดง แสงดารา การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1336 ปริญญาตรี 57123600203 นางสาวปทุมทิพย์ กลับใจ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1337 ปริญญาตรี 57123600205 นางสาววรรณทนีย์ ตระกูลนิชย์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1338 ปริญญาตรี 57123600207 นางสาววิมลฉวี กลิ่นชื่น การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1339 ปริญญาตรี 57123600210 นางสาวอมิตรา มันพุท การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1340 ปริญญาตรี 57123600211 นางสาวสุดารัตน์ โลมาธร การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1341 ปริญญาตรี 57123600212 นางสาวปาริชาต สวยสม การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1342 ปริญญาตรี 57123600213 นางสาวปิยดา ศรีสอาด การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1343 ปริญญาตรี 57123600216 นางสาวธาราทิพย์ แต่กลาง การบัญชี วิทยาการจัดการ 13/12/2561
1344 ปริญญาตรี 57123600217 นางสาวพาขวัญ ตรีเดชี การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1345 ปริญญาตรี 57123600218 นางสาวสุพิชชา สุภาพันธ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1346 ปริญญาตรี 57123600219 นางสาวพิมพ์มาดา ยอดจันทร์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1347 ปริญญาตรี 57123600220 นางสาวมณฑา อินสุข การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1348 ปริญญาตรี 57123600221 นางสาวมะลิสา ปล้องไม้ การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1349 ปริญญาตรี 57123600222 นางสาวมินตรา คำภิรานนท์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/10/2561
1350 ปริญญาตรี 57123600226 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนอุบล การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1351 ปริญญาตรี 57123600227 นางสาวสุกัญญา สำเภาทอง การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1352 ปริญญาตรี 57123600228 นางสาวศิริลักษณ์ สีดำ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1353 ปริญญาตรี 57123600238 นางสาวมณีนุช วิโย การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1354 ปริญญาตรี 57123600240 นางสาวริณญา วงศ์ดำรงวานิช การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1355 ปริญญาตรี 57123600242 นางสาววรัญญา วิริยะรัมภ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1356 ปริญญาตรี 57123600246 นางสาวกุลธิดา ศรีวิเศษ การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1357 ปริญญาตรี 57123600247 นางสาวรัตนา ชินพรม การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1358 ปริญญาตรี 57223600103 นางวราภรณ์ เทียนประนมกร การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1359 ปริญญาตรี 57223600106 นางสาวธัญญารัตน์ ภูดวงดี การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1360 ปริญญาตรี 57223600108 นางสาวอุทัยวรรณ นครเขต การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1361 ปริญญาตรี 57223600116 นางสาวจันทิมา สมรภูมิ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1362 ปริญญาตรี 57223600117 นางสาวรดา คล้อยกลับ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1363 ปริญญาตรี 57223600122 นางสาวนิจจารีย์ สีม่วง การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1364 ปริญญาตรี 57223600124 สิบเอกสิทธิศักดิ์ มีสวัสดิ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 09/08/2561
1365 ปริญญาตรี 57223600128 นางสาววลีภรณ์ กาญจนเสถียร การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1366 ปริญญาตรี 57223600129 สิบเอกสุทธิพงศ์ ตะพาบน้ำ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1367 ปริญญาตรี 57223600201 จ่าสิบเอกอุดร สมยา การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1368 ปริญญาตรี 57223600209 นางสาวศิริรัตน์ คงปันนา การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1369 ปริญญาตรี 57223600215 นางพัชรินทร์ สุวานิช การบัญชี วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1370 ปริญญาตรี 57223600218 นางสาวสายชล กำงา การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1371 ปริญญาตรี 57223600219 นางชนัญญา โภคาเดช การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1372 ปริญญาตรี 57223600227 นางสาวพัชราวรรณ อนุเคราะห์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1373 ปริญญาตรี 57223600230 นางสาวบังอร ภานุรัตน์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1374 ปริญญาตรี 57223600231 นางสาวปทิดา ทำพิทักษ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1375 ปริญญาตรี 57223600242 นางทัศนีย์ สีมาคำ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1376 ปริญญาตรี 57223600249 นางสาวเกษวดี พรหมญาติ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1377 ปริญญาตรี 57223600250 นางสาวชมภูนุช สงฆ์โต การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1378 ปริญญาตรี 57223600305 นางสาวกชพร ภู่บำเพ็ญ การบัญชี วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1379 ปริญญาตรี 57223600307 นางสาววภาภรณ์ ปอยทอง การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1380 ปริญญาตรี 57223600309 นางสาวสุชาวดี แซ่อึ้ง การบัญชี วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1381 ปริญญาตรี 57223650208 นายวิษณุรักษ์ วันดี การบัญชี วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1382 ปริญญาตรี 56123620130 นายชนัฐพนน์ คำมา เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1383 ปริญญาตรี 56123650109 นางสาวภาณุมาศ น้ำผึ้ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1384 ปริญญาตรี 56223650101 นางสาวกลวัชร กรพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1385 ปริญญาตรี 56223650112 นางสาวณัฐธิชา ลิมถสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10/05/2561
1386 ปริญญาตรี 56223650203 นางสาวจริญญา ชมชื่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1387 ปริญญาตรี 56223650205 นางสาวญาณพัทธ์ คงยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1388 ปริญญาตรี 56223650207 นางณัฐฐินันท์ ใจแสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1389 ปริญญาตรี 56223650216 นางสาวนุจรินทร์ อิติบุตรตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1390 ปริญญาตรี 56223650217 นายปฐมเกียรติ อินทจักร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1391 ปริญญาตรี 56223650218 นางสาวพรทิพย์ โพศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1392 ปริญญาตรี 56223650220 นางสาวพรรณธิภา คงเรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1393 ปริญญาตรี 56223650226 นายพีรเชษฐ์ ขุนประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1394 ปริญญาตรี 56223650228 นายมงคล สิงห์คา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1395 ปริญญาตรี 56223650230 นางสาวมุตทิตา อุปพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1396 ปริญญาตรี 56223650305 นางสาววิลาวรรณ มาวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1397 ปริญญาตรี 56223650306 นายวุฒิชัย พรมวังขวา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1398 ปริญญาตรี 56223650315 นางสาวสุดารัตน์ อามาตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1399 ปริญญาตรี 56223650324 นางสาวอรทัย หล้าทองอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1400 ปริญญาตรี 56223650327 นางสาวนภสร นิลพัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1401 ปริญญาตรี 56223650328 นางสาววนารี ดุดัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/01/2562
1402 ปริญญาตรี 57123650101 นางสาวกฤติยาณี กระจ่างจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1403 ปริญญาตรี 57123650103 นางสาวกาญจนา ศรีเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1404 ปริญญาตรี 57123650108 นางสาวสุภัสสร เยี่ยมไธสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1405 ปริญญาตรี 57123650110 นายปัญญาพล สุขขัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1406 ปริญญาตรี 57123650111 นายสหรัถ บุญอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1407 ปริญญาตรี 57123650116 นางสาวศุภากร สร้อยทองคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/10/2561
1408 ปริญญาตรี 57123650120 นางสาวศรีไพ ครองตน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1409 ปริญญาตรี 57123650125 นายธนกฤต จีบงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1410 ปริญญาตรี 57123650127 นางสาวกฤติยาภรณ์ ขัดทะจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1411 ปริญญาตรี 57123650128 นางสาวกฤษณา ชูบาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1412 ปริญญาตรี 57123650129 นางสาวจุฑารัตน์ ภูศรีฐาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1413 ปริญญาตรี 57123650131 นางสาวณัฐกาน ร่วมวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1414 ปริญญาตรี 57123650133 นายธีรศักดิ์ จำนงค์ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1415 ปริญญาตรี 57123650135 นางสาวปรีดาพร จักรคุ้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/10/2561
1416 ปริญญาตรี 57123650139 นางสาวพัชริดา ธวัช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1417 ปริญญาตรี 57123650140 นางสาวเพชราภรณ์ ชคทันดก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1418 ปริญญาตรี 57123650143 นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/10/2561
1419 ปริญญาตรี 57123650144 นางสาวนิตยา แสนพิมพ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1420 ปริญญาตรี 57123650202 นางสาวกาญจนา น่วมแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1421 ปริญญาตรี 57123650204 นายจักรีกาล นวนจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1422 ปริญญาตรี 57123650206 นางสาวชนันพร เครือทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1423 ปริญญาตรี 57123650209 นางสาวณิชกานต์ อ้นสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1424 ปริญญาตรี 57123650210 นายทิชากร บุญญะสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1425 ปริญญาตรี 57123650214 นางสาวพนิดา ม่วงเกตุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1426 ปริญญาตรี 57123650215 นายพรพิพัฒน์ ปีอาทิตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1427 ปริญญาตรี 57123650220 นายวัชรินทร์ เที่ยงธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1428 ปริญญาตรี 57123650224 นางสาวสุปรียา นวลจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1429 ปริญญาตรี 57123650232 นางสาววิภาวดี มิศิลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2561
1430 ปริญญาตรี 57223650101 นางสาววันทนา คำสีทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1431 ปริญญาตรี 57223650102 นางสาวชไมพร บานเย็น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1432 ปริญญาตรี 57223650115 นายสุทธิศักดิ์ สิมลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1433 ปริญญาตรี 57223650116 นางสาวสาลิตา ปากดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1434 ปริญญาตรี 57223650120 นางสาวกัญณภัทร เกษมศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1435 ปริญญาตรี 57223650121 นางสาวศิรินันท์ นกสิงห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1436 ปริญญาตรี 57223650122 นางสาวนภัสวรรณ รัตนพงศ์ภิบาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1437 ปริญญาตรี 57223650125 นายสุรินทร์ ทับทิมไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1438 ปริญญาตรี 57223650131 นายประเสริฐ จันทโสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1439 ปริญญาตรี 57223650132 นางสาววลี บุญรัตนพิทักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1440 ปริญญาตรี 57223650137 นางสาววรางคณา พันธกาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1441 ปริญญาตรี 57223650141 นางสาวปัญญาทิพย ธัมมะวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1442 ปริญญาตรี 57223650142 นายสุรศักดิ์ คำสุพรหม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1443 ปริญญาตรี 57223650145 นางสาววิชุดา ศรีสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/11/2561
1444 ปริญญาตรี 57223650203 นางสาวภาณิชา เปรมใจผ่อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1445 ปริญญาตรี 57223650217 นางสาวสุวรรณา จรรยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1446 ปริญญาตรี 57223650218 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1447 ปริญญาตรี 57223650225 นางสาววาสนา นิ่มแย้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1448 ปริญญาตรี 57223650232 นายณัฐพล เชื้อแฉ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1449 ปริญญาตรี 57223650234 นางสาวสุดารัตน์ ขาวผ่องศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1450 ปริญญาตรี 57223650241 นางสาววรรัตน์ ตรีเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13/02/2562
1451 ปริญญาตรี 57223650246 นายอดิวัฒน์ พาสุนันท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 14/09/2561
1452 ปริญญาเอก 54B73180109 พันเอกสมศักดิ์ สรสินธุ์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/09/2561
1453 ปริญญาเอก 54B73180113 นางสาวอัญชลี เยาวราช บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/09/2561
1454 ปริญญาเอก 54B73180301 นางนงลักษณ์ เพิ่มชาติ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/12/2561
1455 ปริญญาโท 55B53170208 นางสาวพัชร์นันธ์ ดวงมงคลเจริญ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 18/07/2561
1456 ปริญญาโท 55B53170209 นางสาวพัชรัมภา ม่วงมุลตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1457 ปริญญาโท 55B53170211 นางสาวพิไลวรรณ อุบลวรรณ์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1458 ปริญญาเอก 55B73170101 นางสาวสุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17/08/2561
1459 ปริญญาเอก 55B73170102 นายฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17/08/2561
1460 ปริญญาโท 56B53170124 นางสาวปาริชาติ เปียรักใคร่ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1461 ปริญญาโท 56B53170205 นางสาวเนตรนภา ขุนเชียง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/10/2561
1462 ปริญญาโท 56B53170211 นางสุนิสา เสนา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20/04/2561
1463 ปริญญาโท 56B53170212 นางสาวพิชามญชุ์ สมบุญ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 18/05/2561
1464 ปริญญาโท 57B53170104 ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ ดีเสมอ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20/04/2561
1465 ปริญญาโท 57B53170113 นางสาววรรณวิสา คลี่ใบ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20/04/2561
1466 ปริญญาโท 57B53170201 นายสมภพ นาคทองคำ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/12/2561
1467 ปริญญาโท 57B53170203 นายพงษ์พันธ์ สีไส บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/12/2561
1468 ปริญญาโท 57B53170206 นางสาวอุบล ปานนิล บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 22/02/2562
1469 ปริญญาโท 57B53170211 นางสาวสายทอง คำใสย์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/12/2561
1470 ปริญญาโท 57B53170212 นางสาวมนสิชา เฟื่องทอง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 18/07/2561
1471 ปริญญาโท 57B53170216 นางสาวสถาพร เสาหัด บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/12/2561
1472 ปริญญาโท 58B53170112 นายมารุต จำลอง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/09/2561
1473 ปริญญาโท 58B53170113 นายธนภณ เรืองแรงสกุล บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/10/2561
1474 ปริญญาตรี 55123310139 นายสรวิศ สุรักขกะ การบริการในอุตสาหกรรมการบิน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/09/2561
1475 ปริญญาเอก 54B73330109 นางสาวมนัสวิน จิตตานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/09/2561
1476 ปริญญาเอก 54B73330207 นายภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/10/2561
1477 ปริญญาเอก 54B73330313 นางสาวสมพรรณา วงษ์กล่ำ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20/04/2561
1478 ปริญญาเอก 54B73330320 นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1479 ปริญญาโท 55B53330208 นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1480 ปริญญาโท 55B53330214 นางสาววรภัสสร รดารงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1481 ปริญญาโท 55B53330217 นายสมเกียรติ บุญปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1482 ปริญญาโท 55B53330221 นายณัทณภัค พุฒซ้อน รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1483 ปริญญาเอก 55B73330106 นางสาวอารดา ฉิมมากูร รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17/08/2561
1484 ปริญญาเอก 55B73330107 นายไพฑูรย์ ตรงเที่ยง รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/12/2561
1485 ปริญญาเอก 55B73330108 นายอัครเดช เนตรสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/12/2561
1486 ปริญญาเอก 55B73330305 นางลัดดาวัลย์ คงทอง รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20/04/2561
1487 ปริญญาโท 56B53330104 นางสาวฐิติธร ปิ่นสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1488 ปริญญาโท 57B53330107 นายสิงห์ทอง แช่มช้อย รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1489 ปริญญาโท 58B53330107 นายเสน่ห์ แซวรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/10/2561
1490 ปริญญาโท 58B53330112 นางสาวพรพิมล เวทยสุขุม รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/06/2561
1491 ปริญญาตรี 57123350101 นางสาวกนกพร ประยงค์ขำ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1492 ปริญญาตรี 57123350103 นายเทา ซิอุ๋ง การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 12/07/2561
1493 ปริญญาตรี 57123350104 นางสาวเกษมณี มหิพันธุ์ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1494 ปริญญาตรี 57123350105 นางสาวเกสรา สินทรัพย์ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1495 ปริญญาตรี 57123350106 นางสาวจันทิวา เศษบุญ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1496 ปริญญาตรี 57123350108 นางสาวศุภรัตน์ สินฐวรา การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1497 ปริญญาตรี 57123350109 นางสาวธมลวรรณ แดนพันธ์ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1498 ปริญญาตรี 57123350110 นายกฤตพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/09/2561
1499 ปริญญาตรี 57123350111 นายปราโมทย์ อินมั่น การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1500 ปริญญาตรี 57123350112 นางสาวศศิธร โสระธิวา การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1501 ปริญญาตรี 57123350120 นางสาวเดือนเพ็ญ อนุศรี การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1502 ปริญญาตรี 57123350121 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1503 ปริญญาตรี 57123350123 นางสาวสุพิชชา ผลจักร์ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1504 ปริญญาตรี 57123350124 นายบดินทร์ สารศรี การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1505 ปริญญาตรี 57123350125 นางสาวเหมือนฝัน พินดอน การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1506 ปริญญาตรี 57123350126 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์คำ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/09/2561
1507 ปริญญาตรี 57123350127 นางสาวอรจิรา โพธิ์ทองคำ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/06/2561
1508 ปริญญาตรี 57123350134 นายเจี๋ยเผิง จาง การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14/09/2561
1509 ปริญญาตรี 57123350135 นายซือหาง จู้ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 12/07/2561
1510 ปริญญาตรี 57123350137 นายฟาง หยาง การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 12/07/2561
1511 ปริญญาเอก 53B74740134 นายยอด สะตะ สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 18/05/2561
1512 ปริญญาเอก 54B74740107 นายธีระพงษ์ จองหยิน สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 22/02/2562
1513 ปริญญาเอก 54M74740111 นายอนุสรณ์ ส่งทิพย์เจริญกุล สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17/08/2561
1514 ปริญญาเอก 54M74740118 นางสาวรัชนีวรรณ จีนธรรม สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17/08/2561
1515 ปริญญาเอก 54M74740119 นายพงศ์อมร คชศิลา สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17/08/2561
1516 ปริญญาเอก 55B74740203 จ่าสิบตำรวจบุญเรือง เลี้ยงรัตนชัยกุล สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/12/2561
1517 ปริญญาเอก 56B74740103 พระครูสังฆรักษ์บุญธรรม ปุญฺญธมฺโม (ชุ่มเย็น) สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 18/01/2562
1518 ปริญญาเอก 54B74750109 นางสาวเพ็ญประภา เกื้อชาติ นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17/08/2561
1519 ปริญญาตรี 57122370102 นางสาวสุทธิดา วิโสรัมย์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1520 ปริญญาตรี 57122370103 นางสาวมณีจันทร์ อึ้งมณีภรณ์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1521 ปริญญาตรี 57122370104 นางสาวจินดารัตน์ ภู่พุ่ม โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1522 ปริญญาตรี 57122370105 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สะอาด โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1523 ปริญญาตรี 57122370106 นางสาวพิมพ์จันทร์ พลเวียง โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1524 ปริญญาตรี 57122370108 นางสาวชฎาพร บุญธรรม โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1525 ปริญญาตรี 57122370109 นางสาวทิพย์วรรณ ช้างโต โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1526 ปริญญาตรี 57122370115 นางสาวพิมพ์ศิริ ทุเรียนงาม โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1527 ปริญญาตรี 57122370118 นางสาววลีรัตน์ ไชยเศษ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1528 ปริญญาตรี 57122370120 นางสาวศิริลักษณ์ จีนเท่ห์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1529 ปริญญาตรี 57122370122 นางสาวศุภรัตน์ กริ่มใจ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1530 ปริญญาตรี 57122370125 นางสาวปริฉัตร บุตรนอก โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1531 ปริญญาตรี 57122370126 นายสิทธิชัย ตงสาลี โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1532 ปริญญาตรี 57122370127 นางสาวสิริมา ทองประดับ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1533 ปริญญาตรี 57122370132 นางสาวสุวรรณา มณี โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1534 ปริญญาตรี 57122370133 นางสาวสุวีณา บุญมานาง โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1535 ปริญญาตรี 57122370134 นายอนุพงศ์ สุนทรวิภาท โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1536 ปริญญาตรี 57122370136 นางสาวอริสรา ชุมแก้ว โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1537 ปริญญาตรี 57122370137 นางสาวอารียา คล้ายใจตรง โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1538 ปริญญาตรี 57122370138 นางสาวพรรษา ขุมทองดี โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1539 ปริญญาตรี 57122380101 นางสาวจรัญญา ตรีไธสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1540 ปริญญาตรี 57122380104 นางสาวสุลีมาศ โพธิ์ศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1541 ปริญญาตรี 57122380105 นางสาวสุรัสวดี ขะวงษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1542 ปริญญาตรี 57122380106 นายมรคา มิ่งมาลี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1543 ปริญญาตรี 57122380107 นางสาวยุพาวดี เปรียบจันทึก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1544 ปริญญาตรี 57122380108 นางสาววิไล ไพเราะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1545 ปริญญาตรี 57122380109 นางสาวศริวตาภรณ์ ยืดเนื้อ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1546 ปริญญาตรี 57122380110 นางสาวพัทธ์สิกานต์ เจียกวัฒนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1547 ปริญญาตรี 57122380111 นางสาวศิริพร แก้วทองเกลอ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1548 ปริญญาตรี 57122380112 นางสาวศิริรัตน์ สาเกตุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1549 ปริญญาตรี 57122380113 นางสาวสุจิตรา พูลทองคำ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1550 ปริญญาตรี 57122380114 นายสุนที เจริญตรีเพชร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1551 ปริญญาตรี 57122380115 นางสาวอินทนิล อินทใส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1552 ปริญญาตรี 57122380117 นางสาวจุฑาธิป ฉิมตระกูล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1553 ปริญญาตรี 57122380118 นายอุทิศ แซ่หว้า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1554 ปริญญาตรี 57122380119 นางสาวสมพร เลียะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1555 ปริญญาตรี 57122380121 นายเศรษฐธร สุวรรณราช อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1556 ปริญญาตรี 57122380122 นางสาวกมลวรรณ สินตะมะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1557 ปริญญาตรี 57122380123 นางสาวเจ๊ะนูรฮายาตี กอแน็ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1558 ปริญญาตรี 57122380125 นางสาวณัฐนิชา สุดโลก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1559 ปริญญาตรี 57122380128 นางสาวพรธิวา โพธิ์ไทรย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1560 ปริญญาตรี 57122380129 นางสาววนิดา เนตรนาค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1561 ปริญญาตรี 57122380130 นางสาวกาญจนาพร ขุนเทพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1562 ปริญญาตรี 57122380131 นายจันทศักดิ์ จันทมูล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1563 ปริญญาตรี 57122380132 นางสาวณัฏฐชฎาภรณ์ พิมพ์พวง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1564 ปริญญาตรี 57122380133 นางสาวชนนิกานต์ ศุภรังสรรค์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1565 ปริญญาตรี 57122380134 นางสาวชลธิชา สิงห์เนตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1566 ปริญญาตรี 57122380139 นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนลี้ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1567 ปริญญาตรี 57122380141 นางสาวอรุณรัตน์ แสนเทพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1568 ปริญญาตรี 57122380142 นางสาวสกาวเดือน สุวรรณี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1569 ปริญญาตรี 57122650107 นางสาวดาวพระศุกร์ สุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1570 ปริญญาตรี 57122650109 นายธรรมทัต สง่าแสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1571 ปริญญาตรี 57122650110 นายนิคม ต่ายโหมด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1572 ปริญญาตรี 57122650116 นายสิทธิภัค วัฒนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1573 ปริญญาตรี 57122650118 นางสาวอภิญญา จันทร์ดำ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1574 ปริญญาตรี 57122650121 นางสาวภัทรศยา จาริต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1575 ปริญญาตรี 57222380101 นายอภินันท์ เพชรกูล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1576 ปริญญาตรี 57222380103 พันตำรวจตรีเทอดศักดิ์ บุญพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1577 ปริญญาตรี 57222380105 นายสมพงษ์ จุ้ยศิริ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1578 ปริญญาตรี 57222380110 นางสาวนงนุช ลิ้มสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1579 ปริญญาตรี 57222380111 นางสาวพรศิริ วิไล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1580 ปริญญาตรี 57222380115 นางสาวหทัยชนก สิงห์ทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1581 ปริญญาตรี 57222380116 นายนพดล จานิกร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1582 ปริญญาตรี 57222380117 นางสาวศิริพร พันธ์ไม้สี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1583 ปริญญาตรี 57222380123 นายวรัญญู เกษมสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1584 ปริญญาตรี 57222380124 นายธงชัย เพ็ชร์นาค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1585 ปริญญาตรี 53122420149 นายอำนวย หยกสินพูนทวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10/05/2561
1586 ปริญญาตรี 56122420124 นายวรรณพ ปิ่นแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1587 ปริญญาตรี 56122640104 นางสาวเบญจวรรณ วาดไธสง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09/04/2561
1588 ปริญญาตรี 56222420108 นางสาวธารทิพย์ ตาริชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1589 ปริญญาตรี 56222420111 นายธีรศักดิ์ คำพญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09/04/2561
1590 ปริญญาตรี 56222420113 นายประพล นาคดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1591 ปริญญาตรี 56222420116 นางสาววรรณนิดา หล่าจันทึก วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1592 ปริญญาตรี 56222420202 นางสาวทิพย์นภา โหระเวส วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1593 ปริญญาตรี 56222420203 นายธเนศ ชาญเชี่ยว วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09/08/2561
1594 ปริญญาตรี 56222420211 นายสรศักดิ์ ขวัญทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1595 ปริญญาตรี 57122420101 นายกิตติธัช พนมใส วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1596 ปริญญาตรี 57122420108 นายสรวิศ สืบสำราญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1597 ปริญญาตรี 57122420109 นางสาวศิวพร เชนส้ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1598 ปริญญาตรี 57122420110 นายฐาปกรณ์ ต้นสมบูรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1599 ปริญญาตรี 57122420111 นายฐาปนพงศ์ เชื้อบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1600 ปริญญาตรี 57122420112 นายธเนศพล พรพิเชษฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/12/2561
1601 ปริญญาตรี 57122420114 นายนฤเบศ บุญยั่งยืน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1602 ปริญญาตรี 57122420116 นายอนุชา ทาทิพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/02/2562
1603 ปริญญาตรี 57122420119 นางสาววณัฐชญา สรสุชาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1604 ปริญญาตรี 57122420121 นายพิเชษฐ ผลโภค วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/02/2562
1605 ปริญญาตรี 57122420123 นายภูเบศร์ มาบกลาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1606 ปริญญาตรี 57122420124 นางสาวนัยนา ประสิทธิ์สุวรรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1607 ปริญญาตรี 57122420125 นายวรเมธ มอญศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1608 ปริญญาตรี 57122420126 นายทศพล มีประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1609 ปริญญาตรี 57122420131 นายฐนพงษ์ ชื่นชมบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1610 ปริญญาตรี 57122420133 นายศักดิ์ดา และคนาเว วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1611 ปริญญาตรี 57122420134 นายวีรภัทร คงถาวร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1612 ปริญญาตรี 57122420136 นางสาวสุกัญญา สระทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1613 ปริญญาตรี 57122420140 นางสาวจารุวรรณ แกมขุนทด วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/12/2561
1614 ปริญญาตรี 57122420141 นางสาวจีรวรรณ เนื่องเจริญถาวร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1615 ปริญญาตรี 57222420102 นางสาวปราณี ดีจ้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1616 ปริญญาตรี 55222420113 นายพงศ์ภรณ์ พิมพ์ผิว เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1617 ปริญญาตรี 55222470116 นายพุทธมนต์ พูลเปี่ยม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2562
1618 ปริญญาตรี 55222470216 นายรังสิวุธ บุญคุ้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1619 ปริญญาตรี 55222470223 นายศุภณัฐ มินศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1620 ปริญญาตรี 56122470108 นางสาวนิตยา เนติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1621 ปริญญาตรี 56122470126 นางสาวณัฐธิกานต์ โพธิจินดา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1622 ปริญญาตรี 56122470132 นางสาวนฤมล เนียมทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/02/2562
1623 ปริญญาตรี 56122470203 นายวีรยุทธ ธาราภูมิ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1624 ปริญญาตรี 56122470207 นายจักรี แย้มชัยยะ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2562
1625 ปริญญาตรี 56122470211 นายตรีเทพ ชะบำรุง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10/05/2561
1626 ปริญญาตรี 56122470223 นายวิริยะ มงคลนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1627 ปริญญาตรี 56123240109 นายธีรวัฒน์ พันสี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1628 ปริญญาตรี 56123390127 นายนวพล เทียนบูชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10/05/2561
1629 ปริญญาตรี 56222470103 นายธนกฤต ลือเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1630 ปริญญาตรี 56222470114 นางสาววันดี ดอกไม้งาม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1631 ปริญญาตรี 57122470102 นางสาวเกศสุดา โพธิ์วิฑูรย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1632 ปริญญาตรี 57122470105 นายสุภฤทธิ์ ฉิมตระกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1633 ปริญญาตรี 57122470115 นางสาววิลาวัลย์ ขันแสง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1634 ปริญญาตรี 57122470123 นายสุรพันธ์ ทองภู เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2562
1635 ปริญญาตรี 57122470127 นายณัฐพงษ์ หรัญรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1636 ปริญญาตรี 57122470128 นางสาวศศิประภา อุ่นแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/02/2562
1637 ปริญญาตรี 57122470139 นางสาวนิษฐ์ชลีย์ ชัยรินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1638 ปริญญาตรี 57122470142 นายกฤษกมล เปรมปิยะกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/02/2562
1639 ปริญญาตรี 57122470148 นายชยณัฐ ปั้นขาว เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1640 ปริญญาตรี 57122470201 นางสาวกาญจนา ศรีเลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1641 ปริญญาตรี 57122470202 นายธนัญญ์ภณ ศิลป์บูรณวาณิช เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1642 ปริญญาตรี 57122470207 นางสาวสุวรรณณีย์ อินทร์ถาวร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1643 ปริญญาตรี 57122470209 นายณรงค์ศักดิ์ มุณีจินดา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1644 ปริญญาตรี 57122470217 นางสาวปาริษา ภูพันใบ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1645 ปริญญาตรี 57122470218 นางสาวแพรพลอย มะโนแจ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1646 ปริญญาตรี 57122470219 นายวรรธนสินธ์ ร่มเย็น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1647 ปริญญาตรี 57122470220 นางสาวอทิติยา ทองอ่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1648 ปริญญาตรี 57122470221 นางสาวสุรัสวดี พุ่มพฤกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1649 ปริญญาตรี 57122470223 นายธณัท พลเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1650 ปริญญาตรี 57122470224 นายอาทร กิตติภัทราธร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2562
1651 ปริญญาตรี 57122470225 นายเจษฎากร ไพศาลพันธุ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1652 ปริญญาตรี 57122470227 นางสาวฐิติยา เกียรติดิลกรัฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1653 ปริญญาตรี 57122470229 นายคริสชา ปรีชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1654 ปริญญาตรี 57122470235 นายกิตติพันธ์ เต่าอ่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1655 ปริญญาตรี 57122470237 นางสาวจินดาภา มณีเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1656 ปริญญาตรี 55122600146 นางสาวปนัฐดา มีมูซอ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/02/2562
1657 ปริญญาตรี 56122600133 นางสาวธิดารัตน์ ไชยโยธา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2562
1658 ปริญญาตรี 56222600101 นางสาวกรรณิการ์ ต้อนรับ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1659 ปริญญาตรี 56222600102 นางสาวจิตรหทัย ไชยเทพ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1660 ปริญญาตรี 56222600104 นางสาวณัฐฐา วรรณาเจริญสุข คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1661 ปริญญาตรี 56222600108 นางสาวนันทิกานต์ มะยมตะคุ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1662 ปริญญาตรี 56222600109 นางสาวนารีรัตน์ มือโซแฮ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1663 ปริญญาตรี 56222600110 นางสาวชรัยย์รัชฏ์ พุ่มประเสริฐ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1664 ปริญญาตรี 56222600111 นายภานุมาศ มาลัย คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1665 ปริญญาตรี 56222600113 นายเลอสรร พิมพิสาร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1666 ปริญญาตรี 56222600115 นายศักดา อัตตะสาระ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1667 ปริญญาตรี 57122600101 นางสาวกนิษฐา ทองปราง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1668 ปริญญาตรี 57122600102 นายอำพล ฤทธิ์สุธีทร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1669 ปริญญาตรี 57122600105 นางสาวอมรรัตน์ สินวิลัย คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1670 ปริญญาตรี 57122600110 นางสาวสุมิตรา กฤชพิทยเดชา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1671 ปริญญาตรี 57122600113 นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณดี คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1672 ปริญญาตรี 57122600114 นางสาวประภาพร สันติเพชร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1673 ปริญญาตรี 57122600119 นายสรณะ จันทร์วีนุกูล คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1674 ปริญญาตรี 57122600123 นางสาววิไลพร ก้านสุวรรณ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1675 ปริญญาตรี 57122600125 นางสาววรรณวิภา ผิวผ่อง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1676 ปริญญาตรี 57122600127 นางสาวศศิมณ แขกระจ่าง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1677 ปริญญาตรี 57122600130 นางสาวชลัยพร จอมเกตุ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1678 ปริญญาตรี 57122600132 นางสาวอรทัย ปัญญา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1679 ปริญญาตรี 57122600133 นางสาวอรวรา รู้คุณ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1680 ปริญญาตรี 57122600135 นางสาวจันทร์ธิดา ผ่องผกามาศ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1681 ปริญญาตรี 57122600137 นายชาคริต ตันสกุล คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1682 ปริญญาตรี 57122600140 นางสาวธัญลักษณ์ ประสานตรี คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1683 ปริญญาตรี 57122600141 นางสาวนพวรรณ จองบุตรดี คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1684 ปริญญาตรี 57122600146 นางสาวเกศกมล บุญเพ็ชร์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1685 ปริญญาตรี 57122600201 นางสาวกัญจนพร เจี่ยสกุล คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1686 ปริญญาตรี 57122600203 นางสาวณัฐพร สุภาภา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1687 ปริญญาตรี 57122600205 นางสาวดวงรัตน์ ประดับธรรม คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/07/2561
1688 ปริญญาตรี 57122600206 นางสาวโยษิตา สากรณ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1689 ปริญญาตรี 57122600208 นายนัฐพล ครามเขียว คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1690 ปริญญาตรี 57122600209 นางสาวนิศาชล เนียมงาม คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1691 ปริญญาตรี 57122600210 นางสาวเนตรชนก กลิ่มสุข คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1692 ปริญญาตรี 57122600213 นางสาวมณีรัตน์ นิลหงษ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1693 ปริญญาตรี 57122600215 นายวรวิทย์ กันล้อม คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1694 ปริญญาตรี 57122600216 นางสาววาสนา พูลฤทธิ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1695 ปริญญาตรี 57122600220 นางสาวสุธิดา รักษาอินทร์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/09/2561
1696 ปริญญาตรี 57122640101 นางสาวธัญญารัตน์ พิทักนอก เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1697 ปริญญาตรี 57122640102 นางสาวศิรประภา เอมโอษฐ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1698 ปริญญาตรี 57122640103 นางสาวศุภรัตน์ บัวบาน เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09/08/2561
1699 ปริญญาตรี 57122640104 นางสาวปรียาพร ประสานตรี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1700 ปริญญาตรี 57122640106 นางสาวอรกานต์ ชัยวิลา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1701 ปริญญาตรี 57122640107 นางสาวเสาวลักณ์ เเสนภูวา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2562
1702 ปริญญาตรี 57122640108 นางสาวเบญจมาศ คงกล้า เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1703 ปริญญาตรี 57122640109 นางสาวสุชาดา อินชู เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1704 ปริญญาตรี 57122640112 นางสาววาสนา แก้วดี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1705 ปริญญาตรี 57122640113 นางสาวหัถญา แสงสว่าง เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1706 ปริญญาตรี 57122640116 นางสาวอรวรรณ สมประกอบ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1707 ปริญญาตรี 57122640119 นางสาวอินทุออน ผางดี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1708 ปริญญาตรี 57122640120 นางสาวกชกร เสมาทอง เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1709 ปริญญาตรี 57122640121 นางสาวกนกพรรณ ผ่องสนาม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1710 ปริญญาตรี 57122640125 นางสาวนภาพร อินทำ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1711 ปริญญาตรี 57122640126 นางสาวเพชรา นาใจคง เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1712 ปริญญาตรี 57122640127 นางสาวแพรวพรรณรายณ์ บุญประกอบ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1713 ปริญญาตรี 57122640128 นางสาวณัฎฐา น้อยจันทึก เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1714 ปริญญาตรี 53122830109 นางสาวนริศรา เชลงวิทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/06/2561
1715 ปริญญาตรี 53122830113 นางสาวประภัสสร ไพรเย็น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/06/2561
1716 ปริญญาตรี 55122830103 นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1717 ปริญญาตรี 55122830121 นางสาวอัญชลี เด็ดเดี่ยว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1718 ปริญญาตรี 57122830103 นางสาวจุฑามาศ พงษ์พิลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1719 ปริญญาตรี 57122830105 นายธนกร ดอนชาไพร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1720 ปริญญาตรี 57122830107 นางสาววัชราภรณ์ เรืองขจร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1721 ปริญญาตรี 57122830108 นางสาวรุ่งทิวาห์ พวงแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1722 ปริญญาตรี 57122830109 นายภัทรพงศ์ ขัติสะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1723 ปริญญาตรี 57122830116 นางสาวรุจิญา ใจเอี่ยม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09/08/2561
1724 ปริญญาตรี 57122830119 นายอนุวัฒน์ เรืองอ่อน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2561
1725 ปริญญาตรี 57122830123 นางสาวอุษณีย์ แก้วนิล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1726 ปริญญาตรี 57122830124 นางสาวธีริศรา ชูเงิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1727 ปริญญาตรี 57122830125 นางสาวภคมน ด้วยโชติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1728 ปริญญาตรี 57122830127 นางสาวอาทิตยา ดีพร้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09/08/2561
1729 ปริญญาตรี 57122830128 นางสาวจิราภรณ์ หินซุย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2561
1730 ปริญญาตรี 56224780116 นางสาวปิยภัสร์ ผาคำ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 09/08/2561
1731 ปริญญาตรี 56224780209 นางสาวจันธิมา ภักดี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1732 ปริญญาตรี 56224780211 นางสาวจุฑาวดี เบ้ารัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1733 ปริญญาตรี 56224780213 นางสาวณัฐฐิเนตร ปานเหลือ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1734 ปริญญาตรี 56224780221 นางสาวธัญญพัทธ์ ปลื้มอารีย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1735 ปริญญาตรี 56224780229 นางสาวปวีณา เกตุสุวรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1736 ปริญญาตรี 56224780230 นางสาวปวีณา อาจชะนะ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1737 ปริญญาตรี 56224780301 นางสาวพรทิวา ฉะชัยภูมิ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1738 ปริญญาตรี 56224780307 นางสาวมนพร สมเย็น สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1739 ปริญญาตรี 56224780312 นางสาววารินทร์ หรุ่มวิสัย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1740 ปริญญาตรี 56224780314 นางสาววาสนา ทิพย์โอสถ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1741 ปริญญาตรี 56224780315 นางสาววิภาพร ลดหวั่น สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1742 ปริญญาตรี 56224780318 นายศราวุฒิ ชมภู สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 14/09/2561
1743 ปริญญาตรี 56224780320 นางสาวสมบัติ ทันไชย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1744 ปริญญาตรี 56224780322 นางสาวสุพรรณี แคล้วไพรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1745 ปริญญาตรี 56224780325 นางสาวเสาวลักษณ์ โสผล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1746 ปริญญาตรี 56224780327 นางสาวหนึ่งฤทัย คงสกุล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1747 ปริญญาตรี 56224780328 นางสาวอภิษฎา มั่งคั่ง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1748 ปริญญาตรี 56224780330 นางสาวรติชา ปิ่นสูน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 12/07/2561
1749 ปริญญาตรี 57124780101 นางสาวอารีนา แนจิ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1750 ปริญญาตรี 57124780102 นางสาวกนกภรณ์ บุญเพ็ง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1751 ปริญญาตรี 57124780103 นางสาวปุณยนุช สนธิโพธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1752 ปริญญาตรี 57124780105 นางสาวปรารีณา โตยอด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1753 ปริญญาตรี 57124780106 นางสาวประภัสรา รัตนวงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1754 ปริญญาตรี 57124780107 นางสาววทันยา ทองขจร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1755 ปริญญาตรี 57124780109 นางสาวชนาภัทร เอี่ยมสะอาด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1756 ปริญญาตรี 57124780110 นางสาวอนุสสรา สุดธี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1757 ปริญญาตรี 57124780111 นายเทพณากร มากี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1758 ปริญญาตรี 57124780112 นางสาวณัฐชา คงมั่น สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1759 ปริญญาตรี 57124780115 นางสาวดาวประกาย ลาแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1760 ปริญญาตรี 57124780116 นางสาวบุษยมาศ สุขสมนาค สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1761 ปริญญาตรี 57124780118 นางสาวจิราวดี ปวุตินันท์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1762 ปริญญาตรี 57124780119 นางสาวณัฐกานต์ ผดุงศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 13/02/2562
1763 ปริญญาตรี 57124780120 นางสาวพิชญาวดี ศรีธนต์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1764 ปริญญาตรี 57124780121 นางสาวจงรักษ์ หมายดี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1765 ปริญญาตรี 57124780122 นางสาวมณีรัตน์ นิลกรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1766 ปริญญาตรี 57124780123 นางสาวชุติมา มลัยหมื่น สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1767 ปริญญาตรี 57124780128 นางสาวขวัญชนก ครองผล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1768 ปริญญาตรี 57124780130 นางสาวกนกพร บุญเฮ้า สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1769 ปริญญาตรี 57124780131 นางสาวศศิธร นวนเทศ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1770 ปริญญาตรี 57124780132 นางสาวศศิภาพร ชารี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1771 ปริญญาตรี 57124780134 นางสาวสมฤดี ผลโภชน์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1772 ปริญญาตรี 57124780136 นางสาวสุนิศา บุญเรือง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1773 ปริญญาตรี 57124780137 นางสาวกุสุมา จ้อยจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1774 ปริญญาตรี 57124780139 นางสาวจุฑารัตน์ บรรดิจ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1775 ปริญญาตรี 57124780140 นางสาวเจนจิรา โรจนบุรานนท์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1776 ปริญญาตรี 57124780141 นางสาวชริญญา จรหม่าน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1777 ปริญญาตรี 57124780142 นางสาวปนัดดา ประจักษ์กานต์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1778 ปริญญาตรี 57124780201 นางสาวอรอนงค์ ขนุนทอง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1779 ปริญญาตรี 57124780202 นายสุรศักดิ์ ช่างทอง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1780 ปริญญาตรี 57124780204 นางสาวอลิสา สุวรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1781 ปริญญาตรี 57124780205 นางสาวเจนจิรา บุญเถื่อน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1782 ปริญญาตรี 57124780206 นางสาวชัญญานุช สิริธรรม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1783 ปริญญาตรี 57124780207 นางสาวอนุสรา อินวังตูม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1784 ปริญญาตรี 57124780208 นางสาวสุภัทรา มูระคา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1785 ปริญญาตรี 57124780209 นางสาวสุนันทา พานะกิจ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1786 ปริญญาตรี 57124780210 นางสาวปรียานุช แจ้งกระจ่าง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1787 ปริญญาตรี 57124780211 นางสาวสุดารัตน์ ลับลิพล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1788 ปริญญาตรี 57124780212 นางสาวสุภาภรณ์ น้อยยาโน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1789 ปริญญาตรี 57124780215 นางสาวมุทิตา นนทฤทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1790 ปริญญาตรี 57124780216 นายยุทธชัย อุพลรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1791 ปริญญาตรี 57124780217 นางสาวสุจิตรา สุทธิโยชน์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1792 ปริญญาตรี 57124780219 นางสาวศิริอาภา สังข์ศิริ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1793 ปริญญาตรี 57124780220 นางสาววารุณี กันศิริ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1794 ปริญญาตรี 57124780221 นางสาววาสนา อินทร์ทองสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1795 ปริญญาตรี 57124780222 นางสาวศิริกาญจน์ จันกุ้ง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1796 ปริญญาตรี 57124780223 นางสาวศิรประภา บุญสม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1797 ปริญญาตรี 57124780224 นางสาวสิริรัตน์ ภาคีธรรม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1798 ปริญญาตรี 57124780225 นางสาววาสนา ประกอบศรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1799 ปริญญาตรี 57124780226 นางสาวพิมพ์ชนก คำกลาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1800 ปริญญาตรี 57124780227 นายสมศักดิ์ ศักดิ์แก้ว สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1801 ปริญญาตรี 57124780228 นางสาวสาธิตา โพธิ์ศรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1802 ปริญญาตรี 57124780230 นางสาวสุชาดา คันซอทอง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1803 ปริญญาตรี 57124780231 นางสาวสุชานันท์ เรืองทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1804 ปริญญาตรี 57124780233 นางสาววริษรดา ศิริถาวรชัย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1805 ปริญญาตรี 57124780234 นางสาวลลิตา สุขสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1806 ปริญญาตรี 57124780237 นางสาวอรวรรณ พลอัน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1807 ปริญญาตรี 57124780238 นายอาทิตย์ สาลีพวง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1808 ปริญญาตรี 57124780239 นางสาวอุมาพร แดงจันทึก สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1809 ปริญญาตรี 57124780240 นางสาวปรียานุช สุขสำราญ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1810 ปริญญาตรี 57124780241 นางสาวปิยพร ครองสินทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1811 ปริญญาตรี 57124780242 นางสาวผกามาศ บางใหญ่ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1812 ปริญญาตรี 57124780243 นางสาวฟ้ารุ่ง สีโย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1813 ปริญญาตรี 57124780244 นางสาวมาริษา ขจัดโรคา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1814 ปริญญาตรี 57124780245 นางสาวยุวดี วงค์คำมา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1815 ปริญญาตรี 57124780301 นางสาวอัญชลี มุมกระโทก สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1816 ปริญญาตรี 57124780302 นางสาวอรอุมา ปัดทุม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1817 ปริญญาตรี 57124780303 นางสาวโสรยา แสงซื่อ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1818 ปริญญาตรี 57124780304 นางสาวกนกนภัส คนยืนปูชิดา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1819 ปริญญาตรี 57124780305 นางสาวสุวิมล แก้วกอง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1820 ปริญญาตรี 57124780307 นางสาวสุนิสา ศรีหาวัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1821 ปริญญาตรี 57124780308 นายศิวนนท์ คร่ำทอง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1822 ปริญญาตรี 57124780310 นางสาววิไลวรรณ ต้องกระโทก สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1823 ปริญญาตรี 57124780312 นางสาววราพร สาวินัย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1824 ปริญญาตรี 57124780313 นางสาววรวรรณ เหลืองชั่งทอง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1825 ปริญญาตรี 57124780314 นางสาวรัตนาพร มารักษา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1826 ปริญญาตรี 57124780315 นางสาวรัตนาภรณ์ มูลบัวภา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1827 ปริญญาตรี 57124780317 นายวัชรพงษ์ แสงเพ็ชร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1828 ปริญญาตรี 57124780318 นางสาวรัตนาพร ทาพลค้อ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1829 ปริญญาตรี 57124780319 นางสาวรัตติญากร เพชรสอดแสง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1830 ปริญญาตรี 57124780323 นางสาวสุนิสา ประเสริฐสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1831 ปริญญาตรี 57124780324 นางสาวสุพพัตรา บุญสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1832 ปริญญาตรี 57124780326 นางสาวมาลิสา เนริกุล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1833 ปริญญาตรี 57124780328 นางสาวอทิตยา อุทัยทอง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1834 ปริญญาตรี 57124780329 นางสาวเกตุสรินทร์ ภิญโญ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1835 ปริญญาตรี 57124780331 นางสาวจันทร์จิรา พังทุย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1836 ปริญญาตรี 57124780332 นางสาวจุฑารัตน์ ภูคะฮาด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1837 ปริญญาตรี 57124780333 นางสาวเจนจิรา แสนใหญ่ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1838 ปริญญาตรี 57124780334 นายชิตพล วัฒนศิริ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1839 ปริญญาตรี 57124780336 นางสาวณัฐฐาพร แสงโสดา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1840 ปริญญาตรี 57124780337 นางสาวนัธมน สมสร้าง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1841 ปริญญาตรี 57124780338 นางสาวทิพย์สุดา แจ่มแจ้ง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1842 ปริญญาตรี 57124780339 นางสาวนพรัตน์ จรุงกัน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1843 ปริญญาตรี 57124780340 นางสาวประภัสสร เตียเย็น สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1844 ปริญญาตรี 57124780342 นางสาวปิยนุช อายุยืน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1845 ปริญญาตรี 57124790101 นางสาววนิดา นิลาทวงค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1846 ปริญญาตรี 57124790103 นางสาววิภาวรรณ สุกสี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1847 ปริญญาตรี 57124790104 นางสาวลดายุ จิตต์นอก สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1848 ปริญญาตรี 57124790106 นางสาวธิดารัตน์ เทพวอน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1849 ปริญญาตรี 57124790107 นางสาวธิดารัตน์ โม่หิน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1850 ปริญญาตรี 57124790110 นางสาวนุสรา สุขสมเชาว์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1851 ปริญญาตรี 57124790111 นางสาวปัทมาวดี อยู่สมบูรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 14/09/2561
1852 ปริญญาตรี 57124790112 นางสาวพรรณนิภา แสงนนท์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1853 ปริญญาตรี 57124790114 นางสาวมินตรา นุ่มปรางค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1854 ปริญญาตรี 57124790116 นางสาวรัตนาภรณ์ สดวัน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1855 ปริญญาตรี 57124790117 นางสาวรื่นฤดี ผะหว่าง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1856 ปริญญาตรี 57124790118 นางสาววนิดา เภาศรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1857 ปริญญาตรี 57124790123 นางสาววรรณภา จันดีสา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1858 ปริญญาตรี 57124790124 นางสาววิภากานต์ ศรีรักษ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1859 ปริญญาตรี 57124790125 นางสาววิภาวี หอมพิกุล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1860 ปริญญาตรี 57124790126 นางสาวรัชนี ศรีมนตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1861 ปริญญาตรี 57124790127 นางสาวสมฤทัย ถนนกลาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1862 ปริญญาตรี 57124790128 นางสาวสุชาดา ช่อผกา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1863 ปริญญาตรี 57124790129 นางสาวสุดารัตน์ พนมมา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1864 ปริญญาตรี 57124790131 นางสาวมณีรัตน์ พัฒทอง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1865 ปริญญาตรี 57124790132 นางสาวนัฐยา เอี่ยมบรรจง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1866 ปริญญาตรี 57124790134 นางสาวสาวิตรี ศรีใจวงค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1867 ปริญญาตรี 57124790135 นางสาววราภรณ์ บุบผา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1868 ปริญญาตรี 57124790136 นางสาวเยาวลักษณ์ สดใส สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1869 ปริญญาตรี 57124790142 นางสาวบุษยา คำลา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1870 ปริญญาตรี 57124790143 นางสาวปัทมา ชะฎาจิตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1871 ปริญญาตรี 57124790144 นางสาวพิมพ์นิภา อินทร์สอาด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1872 ปริญญาตรี 57124790145 นางสาวเพ็ญนภา โถประโคน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1873 ปริญญาตรี 57124790146 นายวีระศักดิ์ เมืองฮามพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1874 ปริญญาตรี 57124790147 นางสาวสุนิสา โพธิ์บ่าย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11/06/2561
1875 ปริญญาตรี 57124790102 นางสาววิรวรรณ ผิวอ่อน การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 14/06/2561
1876 ปริญญาตรี 57124790109 นางสาวนภัสสร น้ำผึ้ง การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 14/06/2561
1877 ปริญญาตรี 57124790121 นางสาวศรัณย์ภร กุมพล การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 14/06/2561
1878 ปริญญาตรี 57124790130 นางสาวมัทธนา คำดี การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 14/06/2561
1879 ปริญญาตรี 57124790141 นางสาวทิพวัน ประถมพงษ์ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 14/06/2561
1880 ปริญญาตรี 57122500101 นางสาวกาญจนา พันเต เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 12/07/2561
1881 ปริญญาตรี 57122500102 นายคชาฤทธิ์ ปราบพาล เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1882 ปริญญาตรี 57122500103 นายเอกสิทธิ์ วิลัยเลิศ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1883 ปริญญาตรี 57122500105 นางสาวอามีนะห์ พงษ์เสวี เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 12/07/2561
1884 ปริญญาตรี 57122500106 นางสาวอรปรียา สมชัย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1885 ปริญญาตรี 57122500107 นายสุรศักดิ์ อินทร์พรหม เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1886 ปริญญาตรี 57122500108 นายสุรนนท์ เศรษฐนันท์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1887 ปริญญาตรี 57122500110 นางสาวหนึ่งฤทัย ด่านเขตร์แดน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1888 ปริญญาตรี 57122500111 นางสาวสุพิการ์ สีจ่าย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1889 ปริญญาตรี 57122500112 นายชลธี แสงกระจาย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1890 ปริญญาตรี 57122500114 นายเทพณรงค์ พวงมาลี เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1891 ปริญญาตรี 57122500115 นายปิยทัศน์ เอี่ยมเทศ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/09/2561
1892 ปริญญาตรี 57122500117 นางสาวศิริวิมล กาบแก้ว เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1893 ปริญญาตรี 57122500118 นายวัชรพงศ์ คำแพทย์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1894 ปริญญาตรี 57122500119 นางสาวชลลดา จันทสอน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1895 ปริญญาตรี 57122500120 นายณัฐพนธ์ กล่ำอยู่สุข เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1896 ปริญญาตรี 57122500123 นางสาวเนตรนภา หล้าเวียง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1897 ปริญญาตรี 57122500131 นางสาวกนกวรรณ ยิ่งวันเจริญ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1898 ปริญญาตรี 57122500133 นางสาวพัชรี เดชเลย์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1899 ปริญญาตรี 57122500201 นางสาวธนพร แสงฉาย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1900 ปริญญาตรี 57122500202 นายวิชากร พันธ์ทอง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/01/2562
1901 ปริญญาตรี 57122500204 นางสาวพัชรินทร์ สาเทา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1902 ปริญญาตรี 57122500205 นางสาวพิมพ์พร รุ่งแสง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1903 ปริญญาตรี 57122500206 นางสาวรัตน์ชนก รุ่งกำจัด เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 12/07/2561
1904 ปริญญาตรี 57122500208 นางสาวสุวนันท์ รักซ้อน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1905 ปริญญาตรี 57122500209 นายอมรเทพ นุกุลด่านกลาง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1906 ปริญญาตรี 57122500211 นายอลังการ กรวยสวัสดิ์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1907 ปริญญาตรี 57122500212 นางสาวรัตญาพร นากใจ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1908 ปริญญาตรี 57122500213 นางสาวฉัตรกมล ปั้นงาม เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 12/07/2561
1909 ปริญญาตรี 57122500216 นายณัฐวุฒิ เพียรสุขเหลือ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 12/07/2561
1910 ปริญญาตรี 57122500217 นายธีดนัย ดวงแก้ว เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1911 ปริญญาตรี 59S22500110 นางสาวศศิธร อำนวยพรพิพัฒน์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 13/02/2562
1912 ปริญญาตรี 59S22500112 นายจันทรีย์ ยี เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 13/02/2562
1913 ปริญญาตรี 59S22500120 นายสีหา คง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 13/02/2562
1914 ปริญญาตรี 54122820114 นางสาวแพรมาศ แสงรัตนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 14/01/2562
1915 ปริญญาตรี 56122820103 นางสาวฐิติพร คชสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 10/05/2561
1916 ปริญญาตรี 56122820105 นางสาวนงนุช เขือนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 09/04/2561
1917 ปริญญาตรี 56122820106 นางสาวนุชจรี ผสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 10/05/2561
1918 ปริญญาตรี 56122820108 นางสาวกานติมา ภูวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 10/05/2561
1919 ปริญญาตรี 56122820112 นางสาวกนกวรรณ บัวลารักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1920 ปริญญาตรี 56122820116 นางสาวธัญญามาศ ดอกไม้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1921 ปริญญาตรี 56122820118 นางสาวนิชดา สุขสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 08/11/2561
1922 ปริญญาตรี 56122820122 นางสาวปภาวดี ยืนยาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 14/06/2561
1923 ปริญญาตรี 56122820124 นางสาวพรนภา พุกซื่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 10/05/2561
1924 ปริญญาตรี 56122820129 นางสาวสุดาภัคย์ กลิ่นประทุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 09/04/2561
1925 ปริญญาตรี 56122820131 นางสาวสุพัตรา แก้วงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 08/11/2561
1926 ปริญญาตรี 57122820101 นางสาวกรรณิการ์ ทองละเอียด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 14/01/2562
1927 ปริญญาตรี 57122820112 นางสาวณัฐกานต์ บุญปลูก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 13/12/2561
1928 ปริญญาตรี 57122820117 นางสาวกิตติวรา จิตร์ประสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 14/01/2562
1929 ปริญญาตรี 57122820120 นางสาววรินทร์ญา เชี่ยวนาวิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 14/01/2562
1930 ปริญญาตรี 57122820123 นายเพชรสุวรรณ์ ถาวรทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 13/02/2562
1931 ปริญญาตรี 57122820127 นางสาวนุชจรีย์ ชุมศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 09/08/2561
1932 ปริญญาตรี 54123330154 นายวิชิต พูนสิน เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10/05/2561
1933 ปริญญาตรี 56222770201 พันจ่าตรีกฤษฎา จันทร์เนียม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1934 ปริญญาตรี 56222770205 นายณัฐวัตร บัวสำลี อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
1935 ปริญญาตรี 56222770206 สิบเอกธนภัทร เหมาะสมัย อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1936 ปริญญาตรี 56222770209 นายธีรภัทร วงษ์เงิน อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
1937 ปริญญาตรี 56222770212 จ่าอากาศโทปิยะราช ทวีศรี อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/10/2561
1938 ปริญญาตรี 56222770216 พันจ่าตรียุรนันท์ แก้ววงศ์ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1939 ปริญญาตรี 56222770222 สิบโทสิทธการย์ ปิ่นมณี อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1940 ปริญญาตรี 57122770104 นายภาษิต ศรีมงคลปทุม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1941 ปริญญาตรี 57122770108 นายภัคพล คชหิรัณย์รัศมี อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
1942 ปริญญาตรี 57122770109 นายภูมิภัทร เวทยสุขุม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1943 ปริญญาตรี 57122770110 นายมนัสวี นาคพงษ์พันธ์ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1944 ปริญญาตรี 57122770112 นางสาวจินดา เหล่าพูลศรี อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1945 ปริญญาตรี 57122770113 นายชัยรัตน์ กรองกรุด อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1946 ปริญญาตรี 57122770117 นายพลเพชร ทับทิมไสย์ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
1947 ปริญญาตรี 57122770119 นายวรพงศ์ ฮวบเจริญ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1948 ปริญญาตรี 57122770120 นายวัชรพล เพ็ชรแสง อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1949 ปริญญาตรี 57122770121 นางสาวสุทธิดา แสวงการ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
1950 ปริญญาตรี 57122770122 นายอาคม ใจมูล อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1951 ปริญญาตรี 57125000110 นายธีรพงษ์ ตะวัน อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1952 ปริญญาตรี 58122770116 นายจักรกฤษ คล้ายรัตนา อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
1953 ปริญญาตรี 58122770117 นายเขมรัฐ กองแสง อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
1954 ปริญญาตรี 54122860119 นายธีระพล ทรัพย์พล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
1955 ปริญญาตรี 54122860136 นางสาวศุภลักษณ์ ตระกูลวรปัญญา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/01/2562
1956 ปริญญาตรี 56122860105 นายธนาการ เก่งการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
1957 ปริญญาตรี 56122860111 นายจิรวัฒน์ ม่วงอ่อน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
1958 ปริญญาตรี 57122860112 นางสาวชุติกานต์ สุขนิล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
1959 ปริญญาตรี 55122960112 นายชุติพนธ์ ไตรสาคร วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1960 ปริญญาตรี 57122770102 นางสาวมนัสนันท์ สีมาวงษ์ วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
1961 ปริญญาตรี 57122960101 นายคณบดี รีเรืองชัย วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1962 ปริญญาตรี 57122960103 นายอวิรุทธ์ แท่นสูงเนิน วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1963 ปริญญาตรี 57122960104 นายภาคภูมิ วอขวา วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1964 ปริญญาตรี 57122960108 นายเจนณรงค์ การะเกษ วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
1965 ปริญญาตรี 57122960110 นายชินวัฒน์ อุ่นขาว วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
1966 ปริญญาตรี 57122960112 นายณัฐพงษ์ เชื้อจิ๋ว วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/12/2561
1967 ปริญญาตรี 57122960115 นายธงชัย สิทธิชัย วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
1968 ปริญญาตรี 57122960117 นายมนัสชัย อ่อนนิ่ม วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
1969 ปริญญาตรี 57122960124 นายรณกฤต หานุสิงห์ วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
1970 ปริญญาตรี 57122960129 นายอังคาร พลายละหาร วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
1971 ปริญญาตรี 57122960130 นายเอกรินทร์ เพ็งจันทร์ วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
1972 ปริญญาตรี 57125000102 นายบุญญฤทธิ์ สิทธิไชย เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
1973 ปริญญาตรี 57125000103 นายปิยพงษ์ สุวรรณรักษ์ เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
1974 ปริญญาตรี 57125000106 นายเจษฎากร เพ็ญบำรุง เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
1975 ปริญญาตรี 57125000111 นายปัญญา ภูครองทุ่ง เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
1976 ปริญญาตรี 57125000112 นายศตายุ บุญกำจัด เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
1977 ปริญญาตรี 56225010104 นายชูเกียรติ ใจมั่น เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
1978 ปริญญาตรี 56225010111 นายธีรพันธ์ เพ็งวันดี เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
1979 ปริญญาตรี 56225010112 นายเนติพงษ์ พันธุ์บุรี เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
1980 ปริญญาตรี 56225010114 นายประทีป คงสุข เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
1981 ปริญญาตรี 56225010115 นายพรเทพ เม่นคล้าย เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
1982 ปริญญาตรี 56225010121 นายวิริยะ สุขสวัสดิ์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
1983 ปริญญาตรี 56225010122 นายศรายุทธ แจ้งคล้าย เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
1984 ปริญญาตรี 56225010123 นายสมเกียรติ ศรีสมบัติ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
1985 ปริญญาตรี 57125010101 นายอภิชาติ กำปั่น เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/01/2562
1986 ปริญญาตรี 57125010102 นายฐิติศักดิ์ ประธานภรณ์กุล เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/11/2561
1987 ปริญญาตรี 57125010103 นายเอกพัน แก้วมุงเมือง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
1988 ปริญญาตรี 57125010104 นายอานันท์ สำไกลเต๊ะ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
1989 ปริญญาตรี 57125010105 นายประสิทธิ์ โตเทศ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
1990 ปริญญาตรี 57125010107 นายอัษฎางค์ โปรดสูงเนิน เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
1991 ปริญญาตรี 57125010108 นายอรรถพล ปันคำ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/01/2562
1992 ปริญญาตรี 57125010110 นายกรภพ จิตรากุลภัทร เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/11/2561
1993 ปริญญาตรี 57125010111 นายอนุศร สนธิ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/10/2561
1994 ปริญญาตรี 57125010113 นายขจรศักดิ์ รัตนพันธ์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
1995 ปริญญาตรี 57125010115 นายณัฐวุฒิ ธัญญเจริญ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/01/2562
1996 ปริญญาตรี 57125010116 นายณัฐวุฒิ ศรศรี เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
1997 ปริญญาตรี 57125010117 นายธนพงศ์ แย้มภู่ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
1998 ปริญญาตรี 57125010118 นายธีรวุฒิ คงสำรวย เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
1999 ปริญญาตรี 57125010120 นายมณฑล เจริญสุข เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/10/2561
2000 ปริญญาตรี 57125010126 นายธรรมนูญ มะยมทอง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2001 ปริญญาตรี 57125010127 นายศิริพงษ์ เย็นใจ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2002 ปริญญาตรี 57125010128 นายศุภกร โคตะยันต์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2003 ปริญญาตรี 57125010129 นายศุภณัฐ ตะกรุดจันทร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2004 ปริญญาตรี 57125010130 นายสราญรัตน์ โชติบดี เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/10/2561
2005 ปริญญาตรี 57125010131 นายณัฐพงศ์ จิตรอำภัย เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2006 ปริญญาตรี 57125010132 นายฐิติพงษ์ สร้อยเทียน เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2007 ปริญญาตรี 57125010133 นายอนิวัฒ รุ่งกำจัด เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2008 ปริญญาตรี 57125010134 นายกฤตพร อินทร์หอม เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/01/2562
2009 ปริญญาตรี 57125010138 นางสาวธิดารัตน์ วิสารทวงศ์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2010 ปริญญาตรี 57225010102 นายวันเฉลิม ยิ้มอ่ำ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2011 ปริญญาตรี 57225010103 นายกฤตวิทย์ ไชยถา เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2012 ปริญญาตรี 57225010108 นายวิศวะ สาคุณ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2013 ปริญญาตรี 57225010109 นายองอาจ คบสหาย เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2014 ปริญญาตรี 57225010111 นายสุทธิพร อ่อนเปล่ง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2015 ปริญญาตรี 57225010112 นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสด เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2016 ปริญญาตรี 57225010113 นายชัยสิทธิ์ พอดี เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2017 ปริญญาตรี 57225010114 นายเฉลิมชาติ คำจันทร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2018 ปริญญาตรี 57225010118 นายปริญญา สิงห์โสภา เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2019 ปริญญาตรี 57225010120 นายณัฐวุฒิ แสงสง่า เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2020 ปริญญาตรี 58125020106 นายอภิสิทธิ์ ประโยชน์มี เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2021 ปริญญาตรี 56125030101 นายกฤษดา คมขำ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
2022 ปริญญาตรี 56125030115 นายวิษณุ ศิริ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
2023 ปริญญาตรี 56125030116 นายศตวรรษ มั่นเกตุวิทย์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
2024 ปริญญาตรี 56125030122 นางสาวปาริชาติ พิมพา เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
2025 ปริญญาตรี 56125030127 นายภาณุวัตน์ นาคสุวรรณ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
2026 ปริญญาตรี 56125030129 นายภูวเรศ ชื่นหทัย เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
2027 ปริญญาตรี 56125030139 นายนำพล เลิศณรงค์ชาญ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
2028 ปริญญาตรี 57122860131 นางสาวสุวรรณา แซ่แต้ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2029 ปริญญาตรี 57125030101 นายณัฐสิทธิ์ ทรัพย์ประโคน เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2030 ปริญญาตรี 57125030102 นางสาวอภิญญา ชาติพันธ์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2031 ปริญญาตรี 57125030103 นายธิติพงศ์ ทุเรียน เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2032 ปริญญาตรี 57125030107 นายริชาร์ด คาร์ท เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/01/2562
2033 ปริญญาตรี 57125030109 นายสุรศักดิ์ พลับพลา เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2034 ปริญญาตรี 57125030112 นายกิตติพงศ์ ม่วงรื่น เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/12/2561
2035 ปริญญาตรี 57125030116 นายณัฐพงษ์ บุญพิมพ์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2036 ปริญญาตรี 57125030117 นายตุลธร แสงเรืองนาค เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/01/2562
2037 ปริญญาตรี 57125030118 นายนฤเบศ ภาคนาที เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2038 ปริญญาตรี 57125030121 นายปานเทพ อ่อนทรวง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/12/2561
2039 ปริญญาตรี 57125030122 นางสาวพรฤทัย ศรีสุพรรณ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2040 ปริญญาตรี 57125030126 นางสาวรัตนาวดี สนแก้ว เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2041 ปริญญาตรี 57125030127 นายรุจนเรศ โสนอ่อน เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2042 ปริญญาตรี 57125030128 นายวีรภัทร โชติพานิช เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2043 ปริญญาตรี 57125030129 นายวีระ เวชไทยสงค์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/12/2561
2044 ปริญญาตรี 57125030132 นายพรหมพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/01/2562
2045 ปริญญาตรี 58125030127 นางสาวภัทรา คนไทย เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/01/2562
2046 ปริญญาตรี 57125040102 นายกำพล พิมพะ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2047 ปริญญาตรี 57125040103 นายอรุณ ธรรมคะณา เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2048 ปริญญาตรี 57125040104 นายอนันต์วิทย์ เลาห์ประเสริฐ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
2049 ปริญญาตรี 57125040111 นายณัฐพล บุตรแก้ว เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2050 ปริญญาตรี 57125040114 นายอนุชา นวลทอง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2051 ปริญญาตรี 57125040115 นายเกรียงไกร เพ็ชสังหาร เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2052 ปริญญาตรี 57125040117 นายจตุรงค์ สิงหาชารี เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
2053 ปริญญาตรี 57125040118 นายเจนวัฒน์ เพียนเที่ยง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/10/2561
2054 ปริญญาตรี 57125040119 นายเจษฎา แหลมภู่ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
2055 ปริญญาตรี 57125040121 นายชนวัตร จตุรานนท์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2056 ปริญญาตรี 57125040123 นายประวัติ พั้วทอง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
2057 ปริญญาตรี 57125040124 นายธนัชพงศ์ ดอกไม้ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2058 ปริญญาตรี 57125040125 นายชนะชัย ทองคำ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
2059 ปริญญาตรี 57125040126 นายพัฒนพงศ์ ไทรเมือง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2060 ปริญญาตรี 57125040131 นายพิทยารัตน์ แน่นหนา เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
2061 ปริญญาตรี 57125040134 นายวัฒนา คลี่ใบ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/06/2561
2062 ปริญญาตรี 57125040137 นายศิวกร พันธ์ศรี เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2063 ปริญญาตรี 57125040138 นายชวลิต พ่วงอ่างทอง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/07/2561
2064 ปริญญาตรี 57125040139 นายพงศธร ฤกษ์ดี เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/08/2561
2065 ปริญญาตรี 57225040101 นายวุฒิพงษ์ พละพันธ์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
2066 ปริญญาตรี 57225040103 นายสุรเชษฐ์ ศรีสังขาร เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
2067 ปริญญาตรี 57225040104 นายธนภัทร วงค์สมบัติ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2068 ปริญญาตรี 57225040105 นางสาวดลฤทัย น้อยประวัติ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
2069 ปริญญาตรี 57225040106 นายสุรพงษ์ สร้างเหล็ก เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
2070 ปริญญาตรี 57225040107 นายประชา โสมสิ่ง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/09/2561
2071 ปริญญาตรี 57225040109 นายเกรียงไกร กองแก้ว เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2072 ปริญญาตรี 57225040110 นายณภัทร ธีระประภา เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562
2073 ปริญญาตรี 57225040112 นายณัฐวุฒิ บุญตา เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/01/2562
2074 ปริญญาตรี 57225040114 นายธานินทร์ พูลสุข เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2075 ปริญญาตรี 57225040115 นายวันชัย ภู่ทอง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14/03/2562
2076 ปริญญาตรี 57225040116 นายชัยณรงค์ มีโรง เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13/02/2562

พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test